9. Stad in ontwikkeling

Stad in ontwikkeling

Programma 9:

Stad in ontwikkeling

Hoe moet Hengelo zich ruimtelijk ontwikkelen? Waar wel bouwen, waar
niet? Hoe hoog moet dat worden? Allemaal zaken die in dit programma aan
de orde komen.

Groei

Hengelo is ruimtelijk vrijwel aan het einde van de mogelijkheid om nog
verder te groeien. Verdere uitleg van de stad in noordelijke richting
(Schalmeden) wijst de ChristenUnie af. Voorlopig zijn er binnen de stad
voldoende mogelijkheden voor “inbreiding”.

Hoogbouw

Wij accepteren de consequenties dat als er niet in de breedte gebouwd kan
worden, dit in de hoogte moet gebeuren. Op meerdere locaties is het
mogelijk om in een goede stedenbouwkundige en architectonische
samenhang zogenaamde hoogbouw te plegen. Hier moet dan wel een
complete en goed afgewogen visie aan ten grondslag liggen. Dit moet ook
een breed draagvlak in de samenleving hebben.

Hart van Zuid

De ontwikkelingen in Hart van Zuid en de Berflo Es nemen steeds meer
zichtbare vormen aan. Al lopen niet alle projecten zoals in de tijd gepland.
We moeten deze ontwikkeling goed in de gaten houden zodat het totale
plan niet in gevaar komt.

Lange Wemen

Veel perspectief biedt de ontwikkeling van de Lange Wemen, het gebied
van het oude stadskantoor tot de Langestraat. Het biedt de mogelijkheid
om aan die zijde van het centrum tot een fraaie afronding te komen. Zoals
de plannen er nu uit zien komen de ambtenaren weer terug naar het
centrum in een nieuw stadskantoor. Voor de ChristenUnie is dit niet persé
noodzakelijk.

Buitengebied

Het groene buitengebied is niet het restgebied tussen dorpen en steden dat
na bebouwing overblijft. Deze gebieden verdienen een eigen inrichting
zodat verrommeling wordt tegengegaan. De ChristenUnie is dan ook voor
het aanleggen van het Weusthagpark. De realisering hiervan kost veel
geld. Voor medefinanciering van dit project kan een landschapsfonds
worden opgezet dat gevuld wordt door bijdragen uit bijvoorbeeld de
toeristenbelasting.

Bezwaren

Door de nieuwe wet op de ruimtelijke ordening ligt het accent meer op
overleg vooraf dan op toetsing achteraf. Daarom moet bij de gemeente de
nadruk liggen op participatie om langdurige (en kostbare) juridische
procedures te voorkomen. Goed overleg vooraf voorkomt (vertragende)
bezwaarprocedures achteraf.