7. Mens en milieu

Mens en milieu

Programma 7:

Mens en Milieu

De ChristenUnie houdt vast aan het uitgangspunt dat de mens de aarde in
bruikleen heeft gekregen van de Schepper en dat we daar goed mee om
moeten gaan. Ook heel praktische zaken als riolering en afvalverwijdering
vallen onder dit hoofdstuk.

Afval

Veel mensen hebben de neiging om zich op de
gemakkelijkste wijze van hun afval te ontdoen en
Hengeloërs zijn daar geen uitzondering op. Het
zal daarom nodig blijven om een goed bereikbaar
en efficiënt afvalbrengpunt te handhaven.
Er wordt in onze maatschappij veel weggegooid
dat voor anderen nog goed bruikbaar zou kunnen
zijn. De Kringloopwinkel speelt een goede rol in
herverdeling en hergebruik en daarom heeft deze
een nuttige functie ook in het verminderen van
overmatige consumptie. Ook bij het niet halen
van de afgesproken doel s tel l ing voor
besparingen, pleit de ChristenUnie voor
voortzetting van de Kringloopwinkel omdat deze
ook op andere terreinen (arbeid, minimabeleid)
een belangrijke taak vervult.

De ChristenUnie pleit ook voor het invoeren van extra containers ten
behoeve van het scheiden van afval bij de bron, bijvoorbeeld een oranje
container voor plastic en een blauwe voor oud papier.

Handhaving

Handhaving van alle milieuregels blijft nodig. De controle door de
gemeente zal scherp moeten blijven. Voorlichting is belangrijk omdat
inwoners en ondernemingen de neiging hebben zich niet aan regels en
wetten te houden. We moeten mensen ervan overtuigen hoe belangrijk het
is dat we zuinig zijn op onze omgeving, voor onszelf maar vooral voor onze
kinderen.

Energie

Onze fossiele energiebronnen raken een keer op. Daar moeten we zuinig
mee omgaan. De gemeente moet daarin het goede voorbeeld geven, want
dan kan zij dat ook vragen van de organisaties en instellingen waar ze mee
samenwerkt. Om te beginnen moet zo veel mogelijk gebruik gemaakt
worden van nieuwe energiezuinige technologie in de gemeentelijke
gebouwen, maar ook verbeteringen op termijn sluiten wij niet uit.
Het betekent ook dat we niet moeten meewerken aan (kunst-)
manifestaties die onnodig veel energie vragen.

Lichtvervuiling

Wie slaapt heeft voldoende aan hooguit een nachtlampje. Toch is Hengelo
midden in de nacht volop verlicht. Het kost energie en vervuilt de
nachtelijke hemel. De ChristenUnie pleit ervoor dat ’s nachts het licht
zoveel mogelijk uit gaat. Dat geldt bijvoorbeeld voor de schijnwerpers op
stadhuis en Lambertus en de lichtlindes. Wij zouden graag zien dat
Hengelo over 5 jaar behoort tot de top 10 van de steden waar de
objectverlichting, van torens en kantoren bijvoorbeeld, de nacht het minst
ontsiert. Waar mogelijk moeten ook busbanen daarop aangepast worden,
bijvoorbeeld door automatische schakeling van lantaarnpalen. Hierdoor
kunnen nachtdieren ook beter leven.

Rampenplan

Inherent aan de toename van transport is de toename van transport van
gevaarlijke stoffen. In Hengelo geldt dat zowel voor de weg, met name de
A1 en de A35, het spoor als het water. Het is belangrijk te weten welke
stoffen op welk moment door Hengelo vervoerd worden. Een rampenplan
alleen is niet voldoende, er moet ook regelmatig worden geoefend.
Het is een goede zaak als een SMS-waarschuwingssysteem wordt
ingevoerd, waarbij in geval van een calamiteit alle SMS-telefoons in
Hengelo een waarschuwing ontvangen.