5. Woonconsumenten

Woonconsumenten

Programma 5:

Woonconsumenten

De inwoners van Hengelo behoren te beschikken over een goede woning
om van hieruit te kunnen bijdragen aan de samenleving.

Woningzoekenden

Het aanbod van huizen moet gericht zijn op de vraag die er naar is.
Het Huisvestingsplan moet betrekking hebben op verschillende
doelgroepen. In het bijzonder noemen we de één-persoons-huishoudens
(jongeren, alleengaanden, ouderen), een groep die de komende jaren flink
zal toenemen.

Binnenstedelijk

De nadruk moet liggen op binnenstedelijk bouwen, zodat het groene
buitengebied behouden blijft. Wat ons betreft is uitbreiding in principe niet
aan de orde zolang inbreidings-locaties beschikbaar zijn, en in Hengelo zijn
dat er veel.
Tevens zijn we van mening dat kwaliteit boven kwantiteit gaat, oftewel
investeer in de woonomgeving en bouw alleen daar waar nodig en mogelijk
is.

Duurzaam

De gemeente heeft de taak om rekening te houden met het milieu. Ook in
de bouw van de huizen kan men daar aandacht aan geven. Te denken valt
aan het gebruik van duurzame materialen of woningen die klimaat-neutraal
zijn.

Woonconsumenten

De ChristenUnie is van mening dat ook inwoners uit bijzondere groepen
horen tot de woonconsumenten. Dat geldt voor ouderen, gehandicapten,
asielzoekers, deelnemers aan beschermd wonen en nog meer groepen.
Aan hun huisvesting moet de gemeente actief meewerken.

Sociale Woningbouw

De ChristenUnie vindt dat er een ruime voorraad sociale huurwoningen
beschikbaar moet blijven in alle prijsklassen. Indien mogelijk heeft
renovatie voorkeur boven nieuwbouw.

Wijken

Het is een goede zaak dat nu voor alle wijken van Hengelo een wijkplan is
opgesteld. Voor enkele wijken moet dit al worden herijkt omdat het al
enkele jaren oud is en weer bij de tijd gebracht moet worden.
Op deze manier wordt er binnen de wijken gewerkt met een bepaalde visie
als uitgangspunt. In deze visie worden bijvoorbeeld de percentages voor
sociale woningbouw verwoord en is er zicht op de leefbaarheid in de
wijken. De ChristenUnie vindt de participatie van de inwoners in deze
plannen een belangrijk punt.