10. Middelen

Middelen

Programma 10:

Middelen

Om alle plannen uit te voeren is veel geld nodig. Een onderdeel vormen de
gemeentelijke belastingen.

Begroting

Een goed beheer van de gemeentelijke financiën brengt met zich mee dat
de begroting in principe sluitend hoort te zijn, hoewel een incidenteel tekort
voor de ChristenUnie acceptabel is. Ook in de huidige economische tijd
kunnen wij daarmee leven.

Beleidsrapportages

Sinds enkele jaren wordt in Hengelo gewerkt met beleidsrapportages. Op
zich is dat een uitstekend systeem, hoewel het gevaar bestaat dat als
gevolg daarvan teveel wordt gekeken naar details en de grote lijnen uit het
oog worden verloren. Beleidsrapportages moeten niet voortdurend
aanleiding zijn voor langdurige beraadslagingen in commissies en raad.

Belastingen

De ChristenUnie houdt al jaren vast aan het profijtbeginsel: gemeentelijke
heffingen horen dekkend te zijn en gebruikt te worden voor het doel
waarvoor ze worden opgelegd. Verhoging van die belastingen moet dan
ook beperkt blijven tot indexering.
De inwoners van Hengelo zouden geprikkeld moeten worden om minder
heffing te betalen: een weegsysteem bij de afvalheffing en het koppelen
van het waterverbruik aan het rioolrecht.
Als weegsysteem voor het afvalbeheer wordt een systeem ingevoerd met
afrekening per keer dat een container wordt aangeboden om te legen. Dit
komt het dichtst in de buurt van het beste: “de vervuiler betaalt”.

Rekenkamer

Hengelo is nog bezig met de vorming van een lokale rekenkamer, een
controlerende instantie die toezicht houdt op uitvoering van plannen. We
vinden dat een belangrijke instelling, maar we zijn bang dat vanwege het
beperkte budget de kwaliteit zal achterblijven. Zonodig zal een groter
budget beschikbaar gesteld moeten worden.