3. Werken en zorg

Werken en zorg

Programma 3:

Werken en Zorg

De samenleving is er naar de mening van de ChristenUnie bij gebaat dat er
aandacht is voor het publieke, voor het gezamenlijke, voor wat ons bindt.
Wij willen vanuit de Bijbelse opdracht graag meewerken aan een
samenleving waarin we “betrokken” zijn op elkaar.

WMO

In 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning van kracht geworden
en ook in Hengelo is hier beleid op gemaakt. De ChristenUnie blijft pleiten
voor een vangnet voor die mensen die, om welke reden dan ook, toch
buiten de boot vallen. De gemeente kan daarin bijdragen door het
vrijwilligerswerk en de hulp van buren te stimuleren en dit ook te faciliteren.
Daardoor liggen de kosten niet alleen bij de gemeente.
De WMO wordt door de ChristenUnie onder meer gezien als een uitdaging
om het “betrokken zijn op elkaar” in de buurt en in de samenleving te
stimuleren. De huidige problematiek in verband met “marktwerking” willen
wij in samenhang met alle partijen oplossen.
De kerken kunnen via diaconale hulp ook initiatieven ontplooien om
mensen hierin te helpen.

Ouderen

Er komen steeds meer ouderen, ook in Hengelo, en velen van hen zijn
vitaal. Voor deze groep mensen is het belangrijk dat er voorzieningen zijn
waar ze terecht kunnen voor b.v.: ontspanning, ontmoeting, advies en hulp
op diverse terreinen. Het zorgloket heeft een belangrijke functie en kan in
de toekomst meer onder de aandacht worden gebracht.
Ook moet er aandacht blijven voor de voorzieningen in de wijk, zodat ook
ouderen zich betrokken voelen bij hun buurt en meer mogelijkheden
hebben om bijvoorbeeld zelf boodschappen te kunnen doen.

Huiselijk geweld

Het is belangrijk dat de gemeente hier aandacht aan blijft geven, daar
zullen we de gemeente ook in blijven stimuleren. Aandacht moet er zijn
voor het herkennen en oplossen van huiselijk geweld, maar ook voor het
voorkomen van huiselijk geweld. Wij volgen de huidige ontwikkelingen dan
ook kritisch.
De ChristenUnie is positief over de oprichting van het CJG (Centrum voor
Jeugd en Gezin) in Hengelo en hoopt dat dit ook een preventieve werking
mag hebben als het gaat om huiselijk geweld.

Dak- en thuislozen

De groep dak- en thuislozen in Hengelo heeft onze blijvende aandacht
nodig. Er moeten voorzieningen zijn waar deze mensen terecht kunnen
voor dagbesteding, voor problemen op het gebied van gezondheid en
inkomen. Opvang moet echter geen eindstation zijn, maar een plek waar
gewerkt wordt aan verbetering en die dus perspectief wil bieden aan deze
groep mensen in onze stad.

Verslaving

Mensen met een verslaving vormen een kwetsbare groep. De zorg voor
verslaafden zal adequaat moeten zijn. Daarnaast hecht de ChristenUnie
veel waarde aan een goede voorlichting om verslaving te voorkomen.
Jongeren zien we graag gezond opgroeien, daar past een verslaving niet
bij.
Hengelo kent geen speelhal. In het kader van preventie van verslavingen,
vinden we dat dit zo moet blijven.