4. Werk en inkomen

Werk en inkomen

Programma 4:

Werk en inkomen

Werk is een belangrijk middel om de gaven waarmee God de mens gesierd
heeft, te ontplooien. Bovendien draagt werken bij aan het ontwikkelen van
een positief zelfbeeld en is het een goed middel om een inkomen te
verwerven waarmee voorzien kan worden in de eigen levensbehoeften en
die van anderen. Verder wordt door te werken een bijdrage gegeven aan
de ontwikkeling en instandhouding van de samenleving.

Stimulering economie

De gemeente is bij het creëren van werkgelegenheid afhankelijk van
anderen. Toch moet ze doen wat ze kan om zoveel mogelijk mensen aan
een baan te helpen. Dat geldt vooral voor allochtonen omdat onder hen de
werkloosheid het hoogst is. De gemeente kan wel helpen om voor nieuwe
bedrijven gunstige voorwaarden te scheppen of in ieder geval beletsels
weg te nemen.

Verder is het belangrijk dat mensen die aan het werk zijn, ook aan het werk
blijven. Dat geldt bijvoorbeeld voor jonge en startende ondernemers.
Daarom zou de gemeente ook eens moeten kijken of het mogelijk is om
ook hen gemeentelijke opdrachten te gunnen, zonder daarbij de eisen van
kwaliteit uit het oog te verliezen.

Werkgelegenheid

De gemeente voert een actief beleid om werkzoekenden te ondersteunen
in het traject naar werk. Dit beleid wordt van harte ondersteund. In Hengelo
zijn er relatief weinig uitstroom kansen voor laagopgeleiden. Daarom is er
extra aandacht nodig voor werkzoekenden met een laag opleidingsniveau
en allochtonen. De ontwikkeling van de werkgelegenheid moet passen bij
de samenstelling van de Hengelose beroepsbevolking. Hierdoor kan het
woon-werkverkeer worden beperkt.
De gemeente stimuleert terecht de ontwikkeling van kleinschalige bedrijven
in de wijken. Dit is van belang voor een gevarieerd aanbod van
werkgelegenheid en maakt Hengelo minder afhankelijk van de
werkgelegenheid bij enkele grote bedrijven.

Inkomen

We gaan er vanuit dat ieder mens door te werken een inkomen wil
verdienen. Er zijn echter mensen voor wie dat niet mogelijk is. Daarvoor
voert de Gemeente Hengelo een aantal regelingen uit, zoals de Wet Werk
en Bijstand en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
In deze tijd van recessie is het belangrijk voor de werkgelegenheid om
investeringen niet uit te stellen als de Hengelose werkgelegenheid
daarmee is gediend, b.v.: Hart van Zuid, revitalisering van industrieterreinen,
etc.
Niet alleen de zorg voor de minima is belangrijk, ook de zorg voor de groep
die net iets meer verdient. Voor een aantal regelingen is het dan ook goed
om vast te houden aan een inkomensgrens van 110% van het
minimumloon. Werken moet in verhouding tot een uitkering aantrekkelijk
gemaakt worden. Maar hoe belangrijk arbeid ook is, soms is het beter dat
mensen thuis blijven. Bijvoorbeeld om te zorgen voor kleine kinderen. Als
ChristenUnie zijn wij dan ook voorstander van een gezinsinkomen, waarbij
door de partners een gezamenlijk inkomen wordt verdiend. In dat soort
gevallen moet voorzichtig worden omgegaan met de arbeidsplicht.

Schulden

Het blijkt dat steeds meer inwoners van Hengelo te maken krijgen met te
hoge schulden. De gemeente moet er aan bijdragen dat de
schuldhulpverlening via de Stadsbank vlot verloopt. De Stadsbank hoort
hiervoor voldoende personeel in dienst te hebben

Bedrijven terreinen

Hengelo heeft niet zoveel ruimte meer om nieuwe bedrijven terreinen aan
te leggen. Daarom werkt de gemeente al samen met Borne. Ook draagt
Hengelo bij aan de het Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) in Almelo.
We hebben twijfels over de uitvoering van dat project. Wij zijn hier
voorstander van een regelmatige evaluatie hoe dit terrein zich ontwikkelt,
wij hebben grote zorgen hoe dit in de toekomst verder zal gaan.
Er is echter nog veel ruimte op bestaande bedrijventerreinen. Vooral op
Twentekanaal Zuid kan de beschikbare ruimte beter benut worden en we
steunen dan ook de initiatieven om dat gebied nieuw leven in te blazen.

AKZO-lijn

In de afgelopen raadsperiode is AKZO gestopt met de productie van chloor
in Hengelo. Dat betekent ook dat over de AKZO-lijn geen chloortreinen
meer rijden. Voor de ChristenUnie betekent dat echter niet per definitie dat
dan ook de lijn wordt gesloten. Vervoer van zout (AKZO), containers
(containeroverslag) of huisvuil (AVI Twente) kunnen economisch van veel
betekenis zijn. Overlast voor omwonenden moet dan wel tot een minimum
worden beperkt.

Luchthaven Twente

Veel wordt gesproken over de doorstart van de luchthaven Twente. De
ChristenUnie in Hengelo vindt dat we vanuit Hengelo alle recht hebben om
daar over mee te praten omdat zowel vliegverkeer als wegverkeer over het
grondgebied van Hengelo wordt afgewikkeld.

Het standpunt van de ChristenUnie Hengelo:
- Als eerste optie sluiting van de luchthaven en handhaving van het groene gebied
tussen de drie steden; e.e.a. om te gebruiken t.b.v. toerisme.
- Als tweede (en reëel haalbare) optie: een klein zakenvliegveld met handhaving van
het groene gebied.

Landbouw

Juist omdat we van mening zijn dat we de aarde moeten beheren en
bewerken, hechten we ook veel belang aan de agrarische gronden in onze
gemeente. De gemeente moet actief en coöperatief meedoen als boeren
hun bedrijf moeten veranderen. Boeren spelen een belangrijke rol in het
landschapsbeheer en daar mogen we niet aan voorbij gaan. Ook aan de
inbreng van de Stichting Twickel hechten we veel waarde

Toerisme

Naar aanleiding van de komende startnotitie Toerisme denken we dat
Hengelo toeristisch meer mogelijkheden heeft dan nu worden benut.
Architectuurroutes, groenroutes, musea, bijzondere markten en
evenementen bieden de mogelijkheid om het aantal bezoekers aan
Hengelo te doen toenemen.