8. Bestuurszaken

Bestuurszaken

Programma 8:

Bestuurszaken

In dit programma komt het bestuur van de stad aan de orde, maar ook alles
wat met veiligheid te maken heeft.

Duale stelsel

In 2002 is de gemeenteraad gaan werken volgens het duale stelsel, waarbij
er een scheiding is gekomen tussen het bestuur (Burgemeester en
Wethouders) en de controlerende instantie (gemeenteraad). Veranderingen
bereik je echter niet alleen door nieuwe structuren maar vooral door nieuwe
culturen. We denken dat er nog wel het één en ander moet gebeuren in de
Hengelose politiek om de inwoners er meer bij te betrekken. Ook voor de
komende termijn blijf dit een punt van aandacht, bijvoorbeeld in de
communicatie van gemeente naar inwoners over diverse plannen, zoals
parkeren in de wijk.
De fractie van de ChristenUnie is zich er van bewust dat zij er is voor alle
inwoners van Hengelo. Het betekent dat we steeds belangen tegen elkaar
moeten afwegen: belangen van groepen van inwoners ten opzichte van het
algemeen belang. Voor de ChristenUnie zijn Gods heilzame geboden
hierbij richtinggevend.

Communicatie en ICT

Het is niet mogelijk om het altijd iedereen naar de zin te maken. Maar het is
wel mogelijk om uit te leggen waarom zaken lopen zoals ze lopen. Voor de
overheid is het cruciaal dat inwoners weten waar ze aan toe zijn. Daarom
moet er helder gecommuniceerd worden, liever een paar keer teveel dan
één keer te weinig. Op die manier blijft de gemeente Hengelo voor haar
inwoners geloofwaardig.
ICT en internet kunnen deels de rol van de klassieke voorlichting via
advertenties overnemen. Het moet mogelijk zijn om via persoonlijke
nieuwsbrieven mensen op de hoogte te houden van gemeentelijke
voornemens die voor hen van belang zijn, zoals bv: bouwplan(nen) in de
straat, wijkbeheer, etc. Landelijk zal dit worden opgezet via:
mijnoverheid.nl.

Gemeenteraad

De ChristenUnie is voorstander van een aanpassing van de werkwijze van
raad en raadscommissies.
Een werkwijze waarbij commissievergaderingen in de wijken worden
gehouden wijzen wij echter af. Dat neemt niet weg dat meer moet worden
gedaan om inwoners te betrekken bij de besluitvorming van de raad.
Daarbij moet aan het volgende worden vastgehouden:


• De gemeenteraad beslist daar waar deze de bevoegdheid heeft.
Die bevoegdheid mag niet worden verschoven naar
raadscommissies.
• Het politiek debat hoort in de raad thuis. Daar waar het zich
afspeelt binnen de raadscommissies moet een goede
verslaglegging plaatsvinden.
• Andere bijeenkomsten dan raads- en commissievergaderingen
kunnen slechts een voorlichtende of adviserende status hebben,
echter nooit een besluitvormende.

De ChristenUnie pleit ervoor om het aantal vergaderuren voor raadsleden
sterk terug te dringen. De papierberg moet waar mogelijk vervangen
worden door digitale informatieoverdracht. Zo nodig moeten raadsleden
getraind worden hoe zij daar mee om kunnen gaan. Dit moet in de
komende periode ook daadwerkelijk worden opgepakt.

B&W

Het besturen op lokaal niveau hoort niet te worden gedaan door
technocraten, koele bestuurders die slechts regels toepassen. Het besturen
van onze stad vraagt om betrokkenheid.
Voor een goed en effectief bestuur moet het college van B&W kunnen
terugvallen op een werkbare meerderheid in de gemeenteraad. Aan de
andere kant is een sterke oppositie wel belangrijk om tot een goede
afweging van besluiten te komen.

Belangenverstrengeling

De ChristenUnie hecht aan een geloofwaardig en transparant optreden van
de overheid. Het moet rechtvaardig en consequent zijn. Zelfs de schijn van
belangenverstrengeling moet vermeden worden. Dit geldt voor bestuurders
en ambtenaren maar ook voor raadsleden.

Betrokkenheid

De belanghebbenden moeten in een vroeg stadium betrokken worden bij
beleidsvoornemens. Belangrijk is een uitgebreide en heldere
communicatie. Interactieve processen, zo nodig ondersteund door
begeleiding, kunnen langdurige en kostbare juridische procedures
voorkomen.
De ChristenUnie is geen voorstander van referenda. Emoties en
oneigenlijke argumenten spelen daarin een belangrijke rol terwijl de
argumenten die er werkelijk toe doen onderbelicht blijven.
Adviesorganen zijn belangrijk. Wat de ChristenUnie betreft moet een
duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen adviesorganen en
belangenbehartiging.

Samenwerking

Samenwerking tussen gemeentes is een goede zaak, vooral wanneer
daarbij goede afspraken worden gemaakt om concurrentie te voorkomen.
In internationale samenwerking kan Hengelo van betekenis zijn voor steden
in bijvoorbeeld het voormalige Oostblok. Daarom hecht de ChristenUnie
ook aan samenwerking met Ogre in Letland en Plzen in Tsjechië naast
Emsdetten.
Dit geldt ook voor samenwerking over de grens met Münster en Osnabrück
in combinatie met Netwerkstad (Hengelo, Enschede, Borne en Almelo).

Bestuurslagen

Ook in tijden van bestuurlijke vernieuwing houdt de ChristenUnie vast aan
de drie rechtstreeks gekozen bestuurslagen (het huis van Thorbecke). Een
vierde bestuurslaag zoals in de vorm van een Regio Twente wijzen we af.
Het betekent dat de Regio in onze visie niet meer kan zijn dan het
uitvoeringsorgaan van gezamenlijke regelingen, ook na invoering van de
Wet Gemeenschappelijke Regelingen, waarin gemeenten verplicht moeten
samenwerken.

Personeel

Om verschillende redenen is het belangrijk dat Hengelo beschikt over eigen
personeel dat in alle opzichten berekend is voor zijn taak. Het structureel
inhuren van externe krachten moet waar mogelijk gestaakt worden. In
vacatures moet de meest geschikte kandidaat benoemd worden, ongeacht
ras, geslacht, leeftijd of geaardheid van de sollicitant.

Veiligheid

Hengelo moet een veilige stad zijn. Een van de manieren om dat te
bereiken is duidelijke regels stellen en die handhaven. Gedogen doet
afbreuk aan die duidelijkheid en wordt door de ChristenUnie daarom
afgewezen.
Wij vinden stadstoezicht belangrijk voor het toezicht op het naleven van
regels en afspraken. Dit maakt onderdeel uit van het totale veiligheidsbeleid.
De financiering hoort dan ook thuis binnen de reguliere begroting
voor veiligheid.

Cameratoezicht

Hengelo heeft nog weinig ervaring met cameratoezicht. Cameratoezicht
kan een uiterste middel zijn om de veiligheid en/of de beleving daarvan te
vergroten. Hiervoor moeten duidelijke regels komen.

Politie

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de politie zo dicht mogelijk bij de
inwoner staat. Een goed bereikbare wijkagent helpt daarbij. Omdat
voorkomen beter is dan genezen, is het ook belangrijk dat er gelden
beschikbaar blijven voor voorlichtingsprogramma’s en open dagen. Het is
niet onredelijk om voor de inzet van (politie-)toezicht bij grote evenementen
een bedrag in rekening te brengen.

Vergunningen

In Nederland wordt veel georganiseerd, van rommelmarkten tot mega
concerten. Vrijwel altijd speelt de overheid een rol in vergunning en
handhaving. De ChristenUnie pleit ervoor dat nodeloze vergunningsverlening
(zoals voor het houden van een rommelmarkt) wordt afgeschaft.

Coffeeshops / prostitutie

Wij hebben veel waardering voor het Hengelose beleid ten aanzien van
coffeeshops. Binnen de mogelijkheden mag, sterker nog moet, wat ons
betreft nog intensiever gecontroleerd worden op afspraken en regelgeving.
Ook ten aanzien van verkoop in de omgeving van scholen moet streng
gecontroleerd worden. De ChristenUnie pleit voor een intensievere
voorlichtingscampagne om jongeren te wijzen op de gevaren van het
gebruik van verdovende middelen.
Ook ten aanzien van prostitutie geldt dat de gemeente geen mogelijkheden
heeft om een nog stringenter beleid te voeren. Wij willen dit stringente
beleid graag zo houden en zullen daar uiteraard goed op letten.

Horeca

Wat ons betreft mogen er zeker initiatieven ontplooid worden om het niveau
van de horeca in de binnenstad omhoog te brengen. Dit geldt ook voor de
veiligheid van bezoekers en medewerkers.
Van nut en noodzaak om de horeca op het Burgemeester Jansenplein te
concentreren in de omgeving van het stadhuis zijn we nog niet overtuigd.
De gemeente hoeft daar van ons geen geld in te steken.
Als de bewoners van de binnenstad willen slapen, kunnen ze de horeca
goed missen en daarom mag het sluitingstijdstip van de cafés best
vervroegd worden, niet in de laatste plaats om de overlast te beperken.
Maatregelen die het autogebruik van cafébezoekers stimuleren, kunnen
niet op onze steun rekenen.

Zondag

De ChristenUnie houdt vast aan de zondag als een rustdag. Ook voor
mensen die niet geloven is het goed en noodzakelijk om één dag in de
week niet bezig te zijn met de dagelijkse beslommeringen. Wij zitten dan
ook niet te wachten op koopzondagen en manifestaties op zondagen. De
huidige regeling met 12 koopzondagen zouden wij dan ook graag
teruggedrongen willen zien.
In ieder geval moeten op zondagmorgen kerken goed bereikbaar zijn en
blijven, zoals dat ook in de zondagswet omschreven staat.