1. Mens in ontwikkeling

Mens in ontwikkeling

Programma 1:

Mens in Ontwikkeling

De mens heeft van zijn schepper als opdracht meegekregen om de aarde
te bewerken en te verzorgen, de zogenaamde rentmeester opdracht. Dit
geeft ook aan dat de mens zich mag ontwikkelen.

Centra voor jeugd en gezin

De landelijke overheid heeft – mede op basis van de inbreng van de
ChristenUnie in Den Haag – bepaald dat er in 2011 een landelijk netwerk
van Centra voor Jeugd en Gezin is. Ook in Hengelo wordt door de
gemeente samen met de diverse maatschappelijke organisaties gewerkt
aan de oprichting van een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
Momenteel zijn twee centra hiervoor ingericht in onze gemeente. De
belangrijkste rol van de gemeente is ervoor te zorgen dat er een beslissing
wordt genomen over wie verantwoordelijk is voor de coördinatie van zorg.
Een belangrijke functie van het CJG is om laagdrempelig te zijn en in een
duidelijk hulpaanbod te voorzien. De ChristenUnie vindt dat het gezin de
belangrijkste schakel is in de keten van opgroeien en dat moet zo blijven.
De overheid moet ervoor zorgen dat er zo vroeg mogelijk ondersteuning is
voor gezinnen waar dat nodig is.

Een andere functie van het CJG is zorgcoördinatie op lokaal niveau, maar
ook coördinatie met betrekking tot de provinciale Jeugdzorg. Het CJG
vormt de spin in het web en weet wie welke hulp biedt en hoe de
afstemming verloopt. Bij sommige kinderen zijn meerdere lokale
zorgaanbieders betrokken. Ieder CJG gaat uit van het principe ‘Eén gezin,
één plan’.

De ChristenUnie wil dat vanuit het CJG kan worden doorverwezen naar het
aanbod van levensbeschouwelijke instellingen op het terrein van opvoed
ondersteuning en eventueel relatieondersteuning.

Jongeren Centraal

Juist de kinderen aan wie de zorg van het consultatiebureau of overige
lokale jeugdgezondheidszorg wordt onthouden, nemen de meeste tijd en
energie van de Bureaus Jeugdzorg in beslag. Vroege signalering is daarom
essentieel en een kerntaak van de CJG’s. Het is van belang dat niet alleen
wordt gewacht achter de balie tot gezinnen zelf met een hulpvraag komen,
maar dat mensen ook thuis worden bezocht bij signalering van problemen.
Het CJG hanteert deze werkwijze. Een professioneel medewerker met
voldoende kennis van zaken is essentieel, maar minstens zo belangrijk is
het om betrokken te zijn en de wijk te kennen.

Onderwijs

De eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding van de kinderen ligt bij
de ouders. Een evenwichtig gezin is dan ook een goed begin voor
ontwikkeling in onze maatschappij.
Dat ouders voor hun kinderen dan ook kiezen voor een school die past bij
hun opvoeding is goed. De gemeente moet daarom zorg dragen voor een
breed aanbod van onderwijs, zowel in het primair als in het voortgezet
onderwijs, binnen wettelijke kaders. Ook kinderen die bijzonder en/of
speciaal onderwijs volgen, moeten gebruik kunnen maken van het
leerlingenvervoer dat de gemeente aanbiedt. Zo moet het onderwijs er op
gericht zijn kinderen op hun eigen niveau kennis, inzicht en vaardigheden
te verschaffen, die nodig zijn om de taak die God in de samenleving geeft,
te kunnen vervullen.
Goed overleg en samenwerking met het gehele onderwijsveld is van groot
belang.
Iedereen heeft van God talenten gekregen om te ontwikkelen en te
gebruiken. Iedereen is daar zelf verantwoordelijk voor, maar de gemeente
heeft wel een belangrijke taak. Zij moet zorgen voor de voorwaarden zodat
iedereen die dat wil, onderwijs kan volgen.
Wanneer de kinderopvang wordt gekoppeld aan het basisonderwijs, moet
die taak zo goed mogelijk worden uitgevoerd. De opvang moet ook eerlijk
verdeeld worden over het openbaar en het bijzonder onderwijs. Wij zijn dan
ook voor de opzet van “de brede school” in de verschillende wijken van
Hengelo,
De ChristenUnie is warm voorstander van het behoud van de vrijheid van
onderwijs.

VMBO

Momenteel worden nog verkenningen uitgevoerd waar de VMBO zich kan
vestigen en geen enkele locatie is bij voorbaat uitgesloten. Uitgangspunt is
dat de gezamenlijke scholen (Twickel / Grundel en OSG) hierin nauw gaan
samenwerken. Er zal echter wel heel serieus gekeken moeten worden naar
mogelijke aantallen leerlingen en de kosten, ook in verband met mogelijke
dependances. Een goede aansluiting van alle VMBO-scholen met het ROC
van Twente is hard nodig, d.m.v. een zorgvuldige overdracht wordt
gestreefd naar vermindering van daadwerkelijke uitval.

Schoolverzuim / schoolverlaters

In Hengelo is veel gedaan om het schoolverzuim terug te dringen, en met
succes. We vinden dat de preventie maatregelen via de bestaande
netwerkstructuur voortgezet moeten worden.
Wij steunen de activiteiten die gericht zijn op het voorkomen van voortijdig
schoolverlaten. Daardoor is in Hengelo het aantal leerlingen dat voortijdig
de school verlaat relatief laag. De verleiding bestaat om het nu genoeg te
vinden. Maar met steeds weer nieuwe leerlingen en steeds weer andere
problemen blijft een hoge inzet nodig.

Volwasseneneducatie

Wij maken ons grote zorgen over de landelijke bezuinigingen op
volwasseneneducatie en met name het onderwijs voor allochtone
volwassenen. Bezuinigingen op dit onderwijs zullen dan ook kritisch
worden beoordeeld. Iedereen moet kunnen deelnemen in de
maatschappij, ook om hierin een eigen bijdrage te kunnen leveren.
Juist de Hengeloërs uit verre landen hebben het nodig om te leren over
Nederland en Hengelo. Wij steunen dan
ook initiatieven die leiden tot voortzetting van dit type onderwijs.
Terwijl we het allemaal belangrijk vinden dat er goed Nederlands wordt
geleerd, is daar al onvoldoende geld voor. Wij zijn er voorstander van dat
immigranten van buiten Nederland inburgering examens, zoals NT1 en
NT2 moeten halen om inwoner van onze stad te kunnen worden. Wij
steunen initiatieven om onderwijs in allochtone levende talen en
intercultureel onderwijs te gaan financieren niet.