2. Mens in de samenleving

Mens in de samenleving

Programma 2:

Mens in de samenleving.

In dit programma vindt u zaken terug die we vroeger noemden onder
welzijn maar ook minderhedenbeleid en wijkaanpak.

Subsidie

Veel organisaties in Hengelo ontvangen subsidie. Dat moet wel, anders
kunnen ze niet bestaan. Toch signaleren we dat sommige instellingen hun
leden zelf wel heel erg weinig laten bijdragen. We vinden daarom dat van
leden een redelijke eigen bijdrage verwacht mag worden alvorens de
gemeente met een subsidie over de brug komt. Daarnaast moeten een
goede begroting en meerjarenplanningen beschikbaar zijn.
Hengelo moet de subsidieverordening beter toepassen, waardoor het
mogelijk is om te toetsen of een organisatie voldoet aan bepaalde
voorwaarden. Deze moet dan overeenstemmen met een duidelijk
omschreven activiteitenplan. Dit geldt b.v. voor de bibliotheek, de
muziekschool en verder voor de sportverenigingen.
In de afgelopen jaren is een aantal organisaties gekort op hun structurele
subsidie. Door de huidige economische omstandigheden gedwongen zal
ook in de komende jaren stevig bezuinigd moeten worden. Gezocht moet
worden waar en hoe de mogelijkheden liggen van de diverse organisaties
om samen te werken, alleen op die manier zal het mogelijk zijn om verder
te gaan.

Minderheden

Het is goed om de minderheden in onze samenleving ondersteuning te
geven bij hun activiteiten om deel uit te maken van de gehele Hengelose
bevolking. Activiteiten die exclusief gericht zijn op de eigen cultuur van
minderheden moeten, hoe waardevol ook, niet gesubsidieerd worden.
Deze groepen kunnen via eigen middelen in hun cultuur investeren.
Nu het Internationaal Vrouwen Centrum is opgeheven, moet gezocht
worden naar mogelijkheden om de activiteiten in een soortgelijke vorm
voort te zetten. Voor veel allochtone vrouwen was het IVC erg belangrijk en
een van de weinige mogelijkheden om activiteiten buiten de deur te
ontplooien.

Jongerenwerk

Het is van groot belang dat we met elkaar proberen om de jeugd te
bereiken op een manier die hen aanspreekt. In een snel veranderende
omgeving moet het beleid snel aangepast kunnen worden. Veel sneller dan
tot nu toe is gebeurd. De ChristenUnie denkt dat de gemeente op dit punt
meer moet doen. Het straathoekwerk moet uitgebreid worden, wellicht ten
koste van het traditionele buurt- en speeltuinwerk.

Kunst en cultuur

Kunst is een afspiegeling van de gevoelens die in de samenleving leven.
Wij hechten daar grote waarde aan. Wij hebben grote waardering voor de
exposities van Hengelose schilders in het Historisch Museum, maar
eigenlijk horen die daar niet thuis. Omdat de gemeente beschikt over een
grote en waardevolle collectie beeldende kunst, vindt de ChristenUnie dat
initiatieven ontplooid moeten worden om – bijvoorbeeld binnen Hart van
Zuid of Bataafse Kamp – te komen tot een permanente expositie van
hedendaagse kunst.

Metropool

De realisatie van Metropool is recent gereed gekomen in een omgeving
waar nog vele zaken in de komende jaren hun beslag moeten krijgen en
afgerond moeten worden. Bv: Laan Hart van Zuid, het Verenigingsgebouw,
verplaatsing van Industrie naar het kanaal, etc.
Wij zullen de vinger aan de pols houden om te zien hoe dit poppodium zich
gaat ontwikkelen. Subsidie aanvragen c.q. sponsoring zullen dan ook
steeds kritisch bekeken worden omdat de ChristenUnie van mening is dat
Metropool zijn eigen zaken financieel op orde moet houden.

Musea

We hebben er grote moeite mee dat de gemeente niet wil meewerken aan
het samenbrengen van diverse in Hengelo aanwezige verzamelingen. Dat
zou wel moeten om te voorkomen dat een aantal unieke verzamelingen
verloren gaat. We vinden dat in de komende raadsperiode, een
verzamelmuseum gerealiseerd moet worden. Het liefst zien wij dit in Hart
van Zuid. Hierin kunnen ook ‘t Heim en het Historisch museum wellicht
participeren.
Organisaties als het Historisch Museum en het HEIM hebben onze warme
steun. Historisch besef is belangrijk en initiatieven die dat besef versterken
hebben onze steun.
Dat geldt bijvoorbeeld voor de vorming van een Historisch Centrum
Twente. Dat zien we graag tot stand komen.

Sport

Veel mensen doen actief aan sport en dat is een goede zaak. De gemeente
moet dat vooral stimuleren en waar nodig de faciliteiten bieden. Dat geldt
vooral de breedtesport, sport die door iedereen beoefend kan worden. De
vorming van een denksportcentrum wordt door ons van harte gesteund.