Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken  

Nieuwsbrief september 2020

 

Een nieuw seizoen, een frisse start

Dit is de eerste Nieuwsbrief van de ChristenUnie afdeling Hengelo.
Wij zullen proberen met enige regelmaat een Nieuwsbrief uit te brengen.
Actueel nieuws zult u terug vinden op de vernieuwde website.
Wij vinden het belangrijk de verbanden aan te geven tussen de onderwerpen die in de gemeenteraad spelen, hoe de fractie hierop reageert  en welke resultaten zij bereikt.

Behalve via de sociale media wordt deze informatie ook aangegeven op de website.
Onder het menu-item Welkom staan de volgende pagina's:
- Actueel wat zijn de door de fractie behaalde resultaten
- Uit de raad met de agenda voor gemeenteraad en politieke markt
- Uit de fractie waaronder is aangegeven hoe de fractie gaat
  reageren op de onderwerpen uit de raadsagenda/politieke
  markten

Omdat CU Hengelo deel uit maakt van CU Overijssel wordt onder Uit de provincie nieuws van CU Overijssel weergegeven.

Het bestuur

Vooruitblik

Welke belangrijke items staan voor komend jaar/jaren op de politieke agenda.
Voor 2020 staan er geen verkiezingen op de agenda. Maar voor 17 maart 2021 staan de Tweede Kamerverkiezingen gepland.
Dit betekent dat de voorbereidingen al in 2020 beginnen. Zaterdag 5-sep j.l. is de landelijke campagne voor de Tweede Kamerveriezingen gestart.
De inspanningen voor deze verkiezingen liggen vooral op landelijk niveau, maar ook voor CU Hengelo betekent dit in 2020 een aantal verkiezingsactiviteiten. voor de verkiezingen in 2021.

Na 2021 komt 2022. Dan zijn er weer de verkiezingen voor de gemeenteraden. De ambitie van bestuur en fractie is dan te gaan voor een 2e raadszetel.
Er ligt dus nog veel werk voor de schop. Mocht je hieraan willen bijdragen dan ben je van harte welkom. Meld je dan bij onze secretaris secretaris@hengelo.christenunie.nl

Kijk ook op https://hengelo.christenunie.nl/meehelpen of lees het artikel Oproep elders in deze Nieuwsbrief.

Het bestuur

Uit de fractie

Egbert Alkema, oud-raadslid (door Vanessa Weymann)

Na 12 jaar trok zich voor het zomerreces oud-raadslid, coach en politiek senior-adviseur Egbert Alkema actief terug uit het fractiewerk. We zijn dankbaar voor alles wat hij voor de lokale politiek heeft betekend.
We hebben hem samen met onze fractievertegenwoordiger Lydia Scheringa in het zonnetje gezet. Lydia is herstellende van het COVID19-virus mogelijk opgelopen op haar werk in de zorg. Dienstbaar stond zij in de eerste rij toen mensen haar nodig hadden. Inmiddels is zij van het virus genezen maar vraagt volledig herstel tijd en geduld. Als fractie moeten we het tijdelijk zonder haar doen.

 

Het marktplein

Heeft u ze al gezien? De billboards langs de straat met de oproep Praat mee over het marktplein.

Lees verder

Kansspel

Het Hengelose beleid met betrekking tot de mogelijkheden voor vestiging van kanspelbedrijven staat ter discussie. Als ChristenUnie hebben we ons hier in het verleden sterk tegen verzet. Met resultaat: casino’s zijn in Hengelo niet toegestaan. Wellicht hebt u in de krant gelezen dat zich meerdere partijen bij de gemeente hebben gemeld om een kansspeelhal, onder de noemer van een al-in-leassure concept, te gaan exploiteren. Het college wil hier in mee gaan en is bezig met aanpassing van het beleid.

Lees verder

Op weg naar de begroting – de kadernota

Het politieke seizoen is afgesloten met een bijzonder lange raadsvergadering, verspreid over drie avonden. Een agendapunt was de bespreking van de Kadernota 2021-2024 waarin de kaders voor het nieuwe beleid voor de komende 4 jaar zijn vastgesteld.

Lees verder

Kijkje in de politieke keuken, deel 1 - Het amendement

Hoe werkt lokale politiek? Wat zijn de mogelijkheden en politieke instrumenten voor ons als lokale fractie om invloed uit te oefenen op een voorstel dat door het college van B&W aan de gemeenteraad wordt voorgelegd? In onze nieuwsbrief leggen we elke keer een onderdeel nader uit. Vandaag – Het amendement.

Een amendement is een tekstuele wijziging (aanpassing/ toevoeging) van een voorgenomen besluit. Hiermee vindt vaak aanscherping plaats of worden elementen uit een besluit geschrapt. Het is een zwaar instrument omdat het om een exacte formulering gaat. Het amendement moet voor de raadsvergadering schriftelijk zijn uitgewerkt en onderbouwd door de indienende partij. Tijdens de vergadering wordt het officieel ingediend en besproken (debat). Daarna wordt het amendement in stemming gebracht. Krijgt het de meerderheid van de stemmen dan is het aanvaard en wordt het in het besluit verwerkt. Is er geen meerderheid dan wordt het verworpen. Dit betekent vaak ook aan de voorkant veel overleg met andere fracties om zoveel mogelijk steun te krijgen. Soms zit dit vast op woordkeuzes.   

Een voorbeeld is ons amendement voor het Marktplein (zie elders in nieuwsbrief.)  Woorden die zijn vet gedrukt hebben we er aan toe gevoegd en twee doorgehaald, dus geschrapt: “Het marktplein heeft geen aangewezen erfgoedstatus, maar is wel van nationaal belang en omringd [...] De binnenstad als geheel is door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) aangewezen [...]. Dit respecteren en zo mogelijk versterken is een uitgangspunt voor het ontwerp.” 


Oproep

Graag doen we als fractie een beroep op u! Wilt u een keer mee praten over een onderwerp wat u raakt? Denk aan armoede en schulden, de speeltuin om de hoek of … Het maakt niet uit, want de onderwerpen waarover de lokale politiek zich mag uitspreken zijn heel breed. Waar heeft u kennis van? Deel het met ons.

Leest u graag de krant , maakt u graag foto’s of houdt u van teksten schrijven? Wij kunnen uw talent goed gebruiken. Voel u vrij om een keer met de fractie contact op te nemen. De fractie is namelijk uw vertegenwoordiger in de gemeenteraad. Wij zijn door u gekozen. Dus laat uw mening horen en schuif een keertje geheel vrijblijvend aan.
We vergaderen als fractie tweewekelijks op de maandagavond in het stadhuis vanaf 19.30 uur.

Gebedspunten

  • wijsheid in ons werk
  • als kleine fractie moeten wij prioriteiten stellen, dat wij de goede keuzes mogen maken
  • als fractie en bestuur kunnen we ondersteuning hard gebruiken, dat er mensen op ons pad mogen komen met een hart voor de lokale politiek
  • binnenkort begint de campagne voor de Tweede Kamerverkiezing in maart 2021, bid om zegen voor ons team in Den Haag met name voor Gert-Jan Segers

Vernieuwde website

Onze website is vernieuwd. Kijk er gerust eens rond. Klik hier