Economie: motor voor een waardevolle stad

Economie: motor voor een waardevolle stad

Samenvattend kiezen wij voor:

  1. Betrouwbare financiële huishouding, waarbij hoor- en wederhoor plaatsvindt met alle betrokken partijen voorafgaand aan besluiten;
  2. Gezonde balans in werk, gezin en vrije tijd;
  3. Hengelo als techniekstad en versterken van werkgelegenheid rond met name duurzame energie;
  4. Versterken grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland in de Twentse regio;
  5. Inzet economische groei voor bestrijding en preventie van armoede;
  6. Maatregelen om voorbereid te zijn op klimaatveranderingen.

Waar staat de ChristenUnie voor?
Een goed functionerende economie is een randvoorwaarde en een middel om andere doelen te realiseren. In onze visie draait de economie niet om voortschrijdende financiële groei en meer consumeren, maar ook om de kwaliteit van leven en het delen ervan met elkaar. Economische groei is volgens de ChristenUnie pas waarde­vol als iedereen een kans krijgt en waar mogelijk verantwoordelijkheid neemt, als werken en vrije tijd in balans zijn, als groei groen is en ook van waarde is voor de generaties na ons.

Vertrouwen

Duidelijke regelgeving en betrouwbare handhaving van regels is een belangrijke voorwaarde voor ondernemers om zich te vestigen in Hengelo. Het vertrouwen in politiek en overheid staat echter onder druk. De ChristenUnie ziet dat en neemt dat serieus. De ChristenUnie is ervan overtuigd dat goed bestuur en sterk moreel en integer leiderschap de basis vormen voor een bloeiende samenleving en waardevolle economie. In de gemeenteraad wil de ChristenUnie daarom bekend staan als betrouwbare en constructieve partner voor alle partijen.

Uitgaven en investeringen die de gemeente doet, worden opgebracht door inkomsten uit belastingen van inwoners en bedrijven. Een betrouwbare financiële huishouding van de gemeente is daarom heel belangrijk. Het kritisch doorrekenen van gemeentelijke plannen moet gemeengoed zijn. Uitgaven dienen nauwlettend gemonitord te worden ter voorkoming van overschrijdingen. Voor de ChristenUnie is hoor- en wederhoor met alle betrokken partijen noodzakelijk voor het tot stand komen van besluiten.

Gezond klimaat voor ondernemers

Ondernemers – en in het bijzonder het MKB - zijn onmisbaar voor de werkgelegenheid, de lokale economie en de leefbaarheid. De ChristenUnie komt op voor ondernemers. Wij zien het belang voor Hengelo van toonaangevende bedrijven die waardevol werk bieden en vernuftige producten maken. Hengelo kent van oudsher hoogwaardige technische industrie. Dat willen we blijven stimuleren. Bijvoorbeeld door verdere ontwikkeling van het High Tech Systems Park in Hengelo-Zuid. Een toenemend aantal nieuwe ondernemers begint als ZZP-er. Ook deze groep heeft ondersteuning nodig, bijvoorbeeld door geschikte kantoorruimte te helpen creëren voor gezamenlijke werkplekken – of bestaande panden van de gemeente open te stellen voor startups. De ChristenUnie wil blijven investeren in goede infrastruc­tuur en betere bereikbaarheid. Ook digitaal.

Gezonde balans werk en ontspanning

Bij een gezonde economie hoort ook ruimte voor ontspanning. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat werk, gezin en vrije tijd in balans zijn. De sterke vermindering van overheids­regulering voor openingstijden van winkels en horeca is géén goede ontwikkeling. Vooral middenstanders en kleine ondernemers zijn de dupe van hoge werkdruk doordat zij wel mee moeten in de concurrentiestrijd. De ChristenUnie meent dat aandacht voor stress­vermindering alle inwoners ten goede komt. In dit kader blijft zondagsrust, ook voor de winkeliers, waardevol.  

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De ChristenUnie stimuleert maatschappelijk verantwoord ondernemen en stelt zich op als een partner voor ondernemers. De ChristenUnie is voorstander van samenwerking tussen bedrijven en kennisinstituten om statushouders met een ondernemingsplan te helpen. Tevens ondersteunt de ChristenUnie initiatieven voor een deeleconomie. Niet alleen voor particuliere toepassingen maar ook voor ondernemers. Voorbeelden daarvan zijn initiatieven voor collegiale doorleen tussen bedrijven en gezamenlijk gebruik van faciliteiten, expertise en goederen.

Versterking regionale en grensoverschrijdende samenwerking

De Gemeente Hengelo speelt samen met andere gemeenten, kennisinstellingen en het bedrijfsleven, een belangrijke rol in de versterking van de regionale arbeidsmarkt en de (regionale) economie.

  • Voor de ChristenUnie zijn de economische doelstellingen door de samenwerking met de Twentse gemeenten in de Agenda voor Twente van groot belang. Met deze samenwerking wordt de positie van Twente als technologie regio, als ook de arbeidsmarkt, de bereikbaarheid en het vestigingsklimaat versterkt.
  • De ChristenUnie herkent de centrale en strategische positie van Hengelo op de economische as tussen Duitsland en de Randstad. Vanuit Duitsland behoort onze stad tot de eerste Nederlandse industriesteden met veel affiniteit voor internationale samenwerking in het algemeen, en Duits-Nederlandse samenwerking in het bijzonder. Deze positie biedt belangrijke mogelijk­heden voor het versterken van de economie. In samen­werking met de andere Twentse gemeenten wil ChristenUnie Hengelo daarom interregionale en grensoverschrijdende samenwerking sterk bevorderen.

Vooruitzien

Bij een waardevolle economische groei hoort ook de verantwoordelijkheid om vooruit te zien. Als ChristenUnie vinden we het een morele verantwoordelijkheid om de economische groei te gebruiken om voorbereid te zijn op economische of maatschappelijke tegenslagen. De ChristenUnie ondersteunt daarom maatregelen om gevolgen van klimaatveranderingen te verminderen, zoals waterberging en meer verkoeling door groenvoorzieningen (zie voor meer uitleg het thema Duurzaamheid en Centrum). Vooruit zien tijdens economisch sterke tijden betekent voor de ChristenUnie ook aandacht voor bestrijding en preventie van armoede. Zodoende worden in de toekomst de gevolgen van economische tegenslagen voor financieel minder draagkrachtige inwoners beperkt (zie thema Zorg en Armoede bestrijding).

Terug naar Verkiezingsprogramma