Kunst, cultuur en erfgoed

Kunst, cultuur en erfgoed

Samenvattend kiezen wij voor:

 1. Toegankelijkheid van cultuuraanbod voor iedere inwoner;
 2. Versterking cultuureducatie op school;
 3. Vergroten aantrekkingskracht van Hengelo door uitnodigend cultuuraanbod;
 4. Versterken bekendheid uniek erfgoed: de wederopbouwarchitectuur en Hengelo als techniekstad;
 5. Op peil houden van het lokale media-aanbod.

Waar staat de ChristenUnie voor?
Kunst en cultuur is waardevol voor Hengelo: Het brengt samen. Het biedt mogelijkheden om meningen en gevoelens te uiten en draagt bij aan ontspanning en levenskwaliteit. Kortom, kunst en cultuur zijn waardevol voor een bloeiende samenleving. Daarom streeft ChristenUnie Hengelo naar kunst en cultuur die voor iedere inwoner van Hengelo toegankelijk is en waarbij elke inwoner zich betrokken voelt.

Omdat de ChristenUnie kiest voor een breed toegankelijk cultuuraanbod, kan cultuur niet zonder subsidie. Subsidie moet echter wel maatschappelijk verantwoord zijn. Daarom is het belangrijk, dat elke culturele organisatie die door de gemeente wordt ondersteund op voorhand uitleg kan geven hoe en waarmee zij publiek en inwoners ten dienste staat.

Met de samensmelting van Techniekmuseum HEIM, CREA en Muziekschool Hengelo in de nieuwe cultuurinstelling Oyfo moet verder gekeken worden dan alleen het financiële draagvlak. De ChristenUnie wil bevorderen dat Oyfo de mogelijkheid krijgt zich te ontwikkelen tot één hart voor kunst en cultuur op een mooie centrale locatie, uiteraard mét behoud van kwaliteit in cultuuraanbod en muziekonderwijs. Een sterke positie van techniekmuseum Heim dient te worden behouden, want het museum speelt een belangrijke functie om het oorspronkelijke karakter van Hengelo als techniekstad bekendheid te blijven geven.

De groei van ons culturele aanbod willen we ook bereiken door samenwerking met het bedrijfsleven. Daarbij is in het bijzonder aandacht voor kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen. De ChristenUnie moedigt lokale bedrijven aan voor ondersteuning van jonge talenten.

Cultuur en onderwijs

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat een breed publiek met kunst en cultuur in aanraking komt. Cultuureducatie op school verdient daarom ondersteuning. Onder de naam Cultuurwijs werken in Hengelo scholen en instellingen samen om kunst, cultuur en erfgoed vast onderdeel te laten worden van het lesprogramma. Jeugdplein is een website waar alle naschoolse cultuur- en sportactiviteiten voor de jeugd worden aangeboden. ChristenUnie Hengelo is er voorstander van dergelijke kwalitatief krachtige samenwerkingsvormen te blijven ondersteunen.

Uitnodigend cultuurbeleid met burgerparticipatie

Meer dan 300 evenementen[1] gedurende het jaar verrijken het leven in onze stad. Voorbeelden zijn tentoonstellingen, concerten en festivals, podiumkunsten en routes maar ook bijzondere markten. De combinatie van dit aanbod met uitnodigend erfgoedbeleid maakt Hengelo aantrek­kelijk voor bezoekers.

 • Bureau Hengelo voorziet in brede informatieverstrekking en is de promotor van onze stad. Bureau Hengelo krijgt een sterkere rol om de positie van Hengelo als uitnodigende culturele trekpleister te vergroten.
 • Inwoners worden directer betrokken bij culturele activiteiten, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van beeldende kunst in de openbare ruimte. Door middel van een digitaal platform moeten inwoners meer inspraak in cultuurbeleid krijgen door hun mening te kunnen geven aan de kunst- en erfgoedcommissie.

Erfgoed

Erfgoed, in al zijn facetten, toont niet alleen de vaderlandse geschiedenis, maar ook de regionale en lokale geschiedenis. Het belang van techniekmuseum Heim voor Hengelo als techniekstad is reeds genoemd. In de architectuur is de nog zichtbare invloed van industriebedrijven erg waardevol. Voorbeelden zijn de Gieterij en wonigen gebouwd door Stork in Tuindorp. Door de Tweede Wereldoorlog is de Hengelose architectuur vanaf midden 20ste eeuw sterk veranderd. Daardoor wordt Hengelo’s huidige identiteit grotendeels bepaald door de wederopbouwarchitectuur. Deze cultuurhistorische waarde is niet alleen beeldbepalend maar ook drager van herinneringen. De ChristenUnie ondersteunt initiatieven om bekendheid te geven aan het unieke karakter van Hengelo’s erfgoed. Voorbeelden zijn:

 • Digitalisering van Hengelo’s erfgoed. Collectiegegevens kunnen de basis vormen van een Historische Beleef Route voor smartphone en tablet. Dan is het mogelijk ter plekke de geschiedenis te beleven in woord, beeld en geluid. Met de juiste promotie kan naast een educatief aspect ook een toeristisch trekpleister gecreëerd worden.
 • Openstellen van zouthuisjes om kennis te maken met hun functie voor zoutwinning. De zouthuisjes, die overal in het landschap te vinden zijn, zijn uniek voor de regio en horen bij het DNA van Hengelo. (Dit initiatief kan ook gecombineerd worden met bovenstaande Historische Beleef Route.)

Kerken zijn als religieus erfgoed óók belangrijke beeldbepalers en drager van onze culturele identiteit. Er zijn kerkgebouwen die hun functie verliezen, die leeg komen te staan of kampen met achterstallig onderhoud.

 • De ChristenUnie wil dat er zicht is op het aantal kerken en de staat ervan. Zodoende kunnen kansen voor herbestemming vroegtijdig worden herkend.
 • Oplossingen voor behoud van het religieus erfgoed met cultureel passende herbestemming hebben de voorkeur.

Media

De ChristenUnie vindt lokale en regionale omroepen belangrijk voor de lokale nieuws­voorziening en voor de versterking van de lokale democratie. De ChristenUnie wil daarom het lokale media-aanbod op peil houden.

Taal en Noaberschap

Als het gaat om de identiteit van Hengelo dan mogen de rijkdom aan immaterieel erfgoed, zoals het Twents, en ook lokale tradities niet buiten beschouwing blijven. Als ChristenUnie Hengelo willen wij ten gunste van de participatiemaatschappij de van oudsher gegroeide noaberschap en nijverheid bevorderen. De ChristenUnie ondersteunt initiatieven voor tot stand komen van een ‘Huis van de Taal’ voor behoud van streektalen zoals het Twents.

Terug naar Verkiezingsprogramma

[1] Bron: Stichting Bureau Hengelo. https://bureauhengelo.nl/evenementen (2017_11_14)