Duurzaamheid

Duurzaamheid

Samenvattend kiezen wij voor:

 1. Zoveel mogelijk gescheiden inzamelen van afval;
 2. Praktische toepassing van het omgekeerd inzamelen kritisch volgen;
 3. Gebruik van LED voor de openbare verlichting;
 4. Stimuleren toepassing van duurzame energievoorziening, zoals zonnepanelen;
 5. Start preventiebeleid overlast door hitte of water.

Waar staat de ChristenUnie voor?
Als ChristenUnie waarderen wij de unieke positie die de mens in de schepping inneemt, een positie die door de Schepper is gegeven met een opdracht. Namelijk om de hele schepping te beheren en te onderhouden. Het is dus nadrukkelijk de bedoeling om deze schepping door te geven aan de komende generaties en niet om die alleen voor onszelf te gebruiken.

Wij hebben de taak om zorgvuldig om te gaan met de schepping. Vervuiling van de lucht, verspilling van materialen en uitputting van hulpbronnen vormen een grote bedreiging voor de leefbaarheid, veiligheid en gezondheid. De ChristenUnie zet daarom in op een snelle en volledige energietransitie binnen één generatie. Er is geen tijd te verliezen. Een schone en circulaire economie levert veel op voor ons en volgende generaties: een gezondere lucht, een beter klimaat en een sterkere economie. De gemeente heeft hierin een belangrijke rol.

Wij willen zo snel mogelijk af van olie, gas en kolen en ruim baan maken voor schone energie. Energiebesparing in de industrie, gebouwde omgeving en mobiliteit wordt topprioriteit. Auto’s zonder uitstoot en energieneutrale huizen worden de norm. Ook het openbaar vervoer moet groener, bijvoorbeeld door de inzet van hybride en elektrische bussen. Materialen willen wij niet verspil­len, maar terugwinnen en hergebruiken. Wij kiezen voor de bescherming van waardevolle natuur en een verantwoorde omgang met ruimte en landschap.

Duurzaamheid in Hengelo

Hoe willen wij dit in de praktijk voor Hengelo concreet maken?

 • Uitgangspunt voor ChristenUnie Hengelo is dat afval zoveel mogelijk gescheiden wordt ingezameld. Dit vergroot de mogelijkheden voor hergebruik en recycling[1]. Moderne afvalscheiding moet bij voorkeur tot lagere kosten voor de burger leiden. De huidige oplossing van omgekeerd inzamelen (d.w.z. gescheiden en recyclebare afvalstoffen worden opgehaald, restafval moet worden weggebracht) volgen wij daarom kritisch: Het is duurzaam, maar moet ook efficiënt en betaalbaar zijn.
 • Inwoners van Hengelo dienen gestimuleerd te worden om voor hun eigen woning duurzame en “groene” materialen te gebruiken.
 • De ChristenUnie is voorstander van toekomstige nieuwe methoden voor afvalscheiding indien die beter, efficiënter en betaalbaarder zijn. 
 • Negatieve effecten (zoals meer zwerfafval en illegaal storten) moeten worden voorkomen. De gemeente dient dit tegen te gaan door goed toezicht en controle door de inzet van buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s).
 • Wat betreft de openbare verlichting: er zijn nog veel straten die in de komende tijd voorzien gaan worden van nieuwe verlichting en lantaarnpalen. Hierbij kan heel goed LED en dimbare verlichting worden toegepast.
 • Elektrische distributie van goederen in de binnenstad is van belang voor een schoon milieu in de binnenstad. Veel bedrijven zetten daar ook op in, hiervoor denken wij aan distributie centra voor de binnenstad en later voor de hele stad en regio.
 • Wij staan open voor ontwikkelingen van nieuwe mogelijkheden voor energie-opslag, de gemeente dient deze ontwikkeling te subsidiëren. Het wordt tijd dat de grote lege daken van gebouwencomplexen en woningen gevuld gaan worden met systemen voor duurzame opwekking, zoals zonnepanelen en zonnecollectoren. ChristenUnie Hengelo steunt daarom het starten van energiecoöperaties waarin inwoners met private partijen samen kunnen investeren in zonne-energie.
 • De Christenunie wil met behulp van een gedegen evaluatie duidelijkheid krijgen of nieuwbouwwoningen aardgasloos gebouwd kunnen worden tegen aanvaardbare kosten en met behoud van comfort.

Toekomstbestendig waterbeheer

Klimaatveranderingen hebben ook invloed op onze stad. De ChristenUnie stimuleert maatregelen om de overlast door hitte of overtollig water tegen te gaan. 

 • De gemeente stimuleert de aanleg van groene daken en geeft zelf het goede voorbeeld. Daarmee werken we in Hengelo aan meerdere doelstellingen tegelijk: waterberging, verkoeling, biodiversiteit en zonnepanelen leveren meer rendement.
 • Door de toename van versteende gebieden (groei woonwijken en bedrijventerreinen) en de toename van extreme buien ontstaat toenemende maatschappelijke en finan­ciële schade. De extremen treden ook op in lange droge en hete periodes. Het is daarom noodzakelijk dat de gemeente een strategie ontwikkelt hoe zij zowel met water- als hitte-overlast omgaat en hoe de verwachte schade beperkt wordt. Inwoners hebben een belangrijke rol als het gaat om waterberging door met de inrichting van tuin en erfafscheiding te kiezen voor oplossingen die water opnemen en geleidelijk afstaan. De ChristenUnie wil daarom het gebruik van die oplossingen actief stimuleren.
Terug naar Verkiezingsprogramma

[1] Het hergebruik van grondstoffen (zoals plastics) dient zo te gebeuren dat bij hergebruik de nieuwe toepassingen slechts langzaam in hun gebruikswaarde verminderen. Hierdoor kunnen de grondstoffen vaker worden ingezet. In dit verband is het van belang om het afval wat we produceren steeds beter te scheiden om opnieuw te kunnen gebruiken.