Zorg voor elkaar - Bestrijding armoede

Zorg voor elkaar - Bestrijding armoede

Samenvattend kiezen wij voor:

 1. Goede communicatie over mogelijkheden van ondersteuning voor zorg en inkomen;
 2. Eén coach voor ondersteuning van plaatsgenoten die het financieel krap hebben;
 3. De gemeente ontwikkelt goede ondersteuning van mantelzorg (mede vanuit het Zorgloket/WMO), waaronder tijdelijke verlofvoorzieningen voor mantelzorgers;
 4. De gemeente wijst mantelzorgers actief op mogelijkheden voor ondersteuning;
 5. Bereikbaarheid van medische zorg blijft gewaarborgd;
 6. Statushouders worden ondersteund bij de integratie, het aanleren van de taal en het vinden van een passende baan;
 7. Relatieondersteuning moet laagdrempelig beschikbaar zijn;
 8. Laagdrempelige voorzieningen op buurtniveau worden behouden.

Waar staat de ChristenUnie voor?
Voor een waardevol Hengelo is zorg voor elkaar erg belangrijk. Bij de ChristenUnie telt iedereen mee. Elke inwoner is gelijkwaardig. Of je jong bent of oud, zorgbehoevend of chronisch ziek, dakloos bent of als vluchteling verblijft in onze stad. Je telt mee. Sommige inwoners hebben moeite om mee te tellen, door laag inkomen, ziekte of eenzaamheid, of door taalachterstand. Voor deze groepen is extra ondersteuning belangrijk.

ChristenUnie Hengelo kiest voor ondersteuning met laagdrempelige voorzieningen. De hervormingen van het zorgstelsel zijn ingrijpend geweest en mensen dreigen tussen wal en schip te vallen. Voor inwoners met een hulpvraag over zorg of inkomen moet de gemeente duidelijk zijn over mogelijkheden voor ondersteuning. De gemeente moet hen actief helpen daarvan gebruik te maken. Onder andere Wijkracht speelt daarbij een belangrijke rol.

Omzien naar elkaar is echter niet alleen een taak van de gemeente, maar voor elke inwoner. ChristenUnie Hengelo stimuleert de initiatieven voor zorg en bestrijding van armoede die binnen een kerk, vereniging, stichting of eigen buurt worden opgepakt (voorbeeld: de Voedselbank).

Voor het verbeteren van zorgverlening is ChristenUnie Hengelo voorstander van klein­schalige wijkteams waarin onder andere huisarts, wijkverpleegkundige, fysiotherapie en thuiszorg samenwerken.

We maken ons ernstige zorgen over de ontwikkelingen binnen ZGT. Onze stad heeft recht op een zo volwaardig mogelijk ziekenhuis. De toegankelijkheid en bereikbaarheid van medische zorg, voor alle inwoners, is topprioriteit.

Mantelzorg

In de huidige samenleving wordt, als gevolg van de participatiewet, steeds meer een beroep gedaan op zorg door de naaste omgeving. De situatie van mantelzorgers verdient daarom véél aandacht. ChristenUnie Hengelo wil mantelzorgers zo veel mogelijk ontlasten van gemeentelijke procedures.

 • Het moet duidelijk zijn welke voorzieningen er zijn binnen de gemeente Hengelo;
 • Voorzieningen voor tijdelijk verlof van mantel­zorgers moeten worden vergroot;
 • Initiatieven ter onder­steuning van mantelzorgers, zoals een respijthuis of mantelzorgcafé worden volop gestimuleerd;
 • Medewerkers van het Zorgloket moeten mantelzorgers optimaal helpen bij de vragen die zij hebben.

Christenunie Hengelo maakt zich zorgen om minderjarige mantelzorgers die moeten helpen bij de zorg voor ouders. Er moet duidelijkheid komen hoeveel gezinnen dit betreft en welke (extra) ondersteuning voor hen nodig is.

 • Jongeren die mantelzorger zijn moeten optimaal ondersteund worden vanuit de WMO, zodat zij gewoon naar school kunnen gaan en vrije tijd hebben.

Omzien naar nieuwkomers

Binnen de gemeente Hengelo wonen statushouders. Met name door taalachterstand is het voor hen moeilijk om een baan te krijgen of te begrijpen hoe zij de juiste zorg kunnen ontvangen als dat nodig is. We vinden dat er vanuit de gemeente in grote mate gestuurd moet worden op integratie en het aanleren van de taal. Er moet ruimte en balans zijn om de cultuur en de taal eigen te maken, gecombineerd met begeleiding voor het vinden van een passende baan. Dit is een belangrijke rol van het Werkplein. Ook de hulp die stichting Menthol biedt bij het aanleren van de taal is een belangrijk instrument.

Laagdrempelige voorzieningen

De ChristenUnie kiest voor behoud van laagdrempelige voorzieningen op buurtniveau voor bijvoorbeeld winkelcentra en openbaar vervoer. Dit is niet alleen van belang voor ouderen of gehandicapten om langer thuis en zelfstandig te kunnen blijven wonen, maar ook waardevol voor ieders welzijn in Hengelo. Als inwoners gebruik kunnen maken van voorzieningen en openbaar vervoer, raken zij minder snel in een isolement. Dit kan eenzaamheid, met name onder ouderen, voorkomen. Winkels, horeca en opstapplekken voor openbaar vervoer binnen onze gemeente moeten rolstoelvriendelijk zijn.

Gezinnen

Gezinnen zijn de spil van onze samenleving en een belangrijke plek waar zorg voor elkaar wordt gegeven. De gezinnen van nu leggen de basis voor de samenleving van morgen. Het is de plek waar kinderen leren om zorg en liefde te delen en verantwoordelijkheid te dragen voor elkaar. Dit kan alleen als gezinnen een vertrouwde en veilige omgeving bieden. De afgelopen decennia is echter het aantal echtscheidingen en verbroken relaties fors toegenomen. Voor kinderen is de echtscheiding van hun ouders vaak erg ingrijpend, in het bijzonder als er sprake is van vechtscheidingen. Inzet op ondersteuning en preventie bij relatieproblemen is nodig omdat daarmee kinderen in hun kwetsbare positie worden beschermd en veel relatieleed voor ouders wordt voorkomen. Het standpunt van ChristenUnie is dat Hengelo een gezinsvriendelijke gemeente moet zijn.

 • Ouderschapscursussen en informatie over relatieondersteuning moeten laagdrempelig beschikbaar zijn;
 • Aan ouders van gezinnen in ‘zwaar weer’ wordt relatietherapie aangeboden;
 • Extra inzet op initiatieven waarin ouders andere ouders ondersteunen.

Ouderen

Ouderen betekenen veel voor onze samenleving. Ze hebben bijgedragen aan de samenleving zoals die nu is. Daarom verdienen ouderen aandacht en steun. Veel ouderen weten lang hun weg zelfstandig of met zelf georganiseerde hulp te vinden. Maar vaak ontstaat door lichamelijke of geestelijke klachten een verminderde mobiliteit. Eenzaamheid wordt zo een steeds groter risico. De ChristenUnie heeft hier oog voor en zet zich in om eenzaamheid te bestrijden.

 • De ChristenUnie wil dat ouderen (bijvoorbeeld vanaf 70 jaar) standaard een bezoek krijgen vanuit het wijkteam/welzijnsorganisaties om (verborgen) problemen, zoals eenzaamheid, op te sporen.
 • Zingeving wordt bij gesprekken met ouderen met een zorgvraag (keukentafelgesprek) een bespreekbaar onderwerp, zo nodig maakt de gemeente hiervoor gebruik van deskundigheid van religieuze organisaties.

Armoede 

De bestrijding van armoede is voor de ChristenUnie een speerpunt. Dat houdt voor ons in:

 • De mogelijkheden voor schuldhulpverlening moeten verder worden vergroot. Wij ondersteunen initiatieven voor schuldhulpverlening inclusief persoonlijke begeleiding en budgetbeheer. Ook kiezen wij voor een grotere inzet van de Stadsbank Oost Nederland om financieel bij te springen. Vanwege de vaak complexe regelgeving moeten gemeentelijke instanties als BudgetAlert duidelijke en heldere informatie geven. Dergelijke instanties moeten laagdrempelig zijn. Als er een hulpvraag is, moet de tijdsduur tussen intake en start van de hulpverlening zo kort mogelijk zijn.
 • Wij delen de zorgen voor inwoners en gezinnen met een minimum inkomen. Wie van een minimum loon moet rondkomen, moet beter geïnformeerd worden welke voorzieningen er voor hen zijn en waar zij voor hulp terecht kunnen. ChristenUnie Hengelo heeft ook aandacht voor de groep inwoners die net iets meer dan het minimum loon verdienen. Voor een aantal regelingen (waaronder het kindbudget en vast tarief afvalheffing) willen we daarom een inkomensgrens aanhouden tot 130% van het wettelijk minimumloon.
 • De ChristenUnie vindt deelname aan de samenleving heel belangrijk. Om mensen uit de bijstand te krijgen, willen we dat werken met eigen inkomen aantrekkelijker wordt gemaakt dan een uitkering ontvangen.
 • ChristenUnie Hengelo komt op voor die personen die niet in staat zijn om alles zelf te regelen en te organiseren. De inzet van een persoonlijke coach als de aanspreek­persoon voor verschillende onder­steunende instel­lingen is een goed uitgangspunt. Voorbeelden daarvan zijn gezinscoachen of Wijkracht-medewerkers voor plaats­genoten die het financieel krap hebben. Deze persoon is aanspreekpunt voor alle geldvragen en helpt om de regie in handen te houden. Vanwege hun belang wil ChristenUnie Hengelo dat de gemeente toeziet op de bekwaamheid van de coaches m.b.v. een toetsing. Tevens wordt een vertrouwenspersoon aangesteld waar mensen terecht kunnen indien er moeilijkheden zijn bij de hulp die een coach biedt.
 • Om te voorkomen dat mensen ondraagbare schulden opbouwen, is de ChristenUnie voorstander van preventieve maatregelen, zoals schuldhulp­maatjes en BudgetAlert. De gemeente moet actief optreden om bijstandsgerechtigden te informeren over dergelijke maatregelen. Genoemde maatregelen mogen echter niet stigmatiserend zijn. Bewust omgaan met geld is voor alle economische klassen heel relevant. Daarom vindt de ChristenUnie budgetvoor­lichting en financiële educatie op scholen belangrijk.
 • De ChristenUnie ondersteunt van harte de extra middelen die geboden worden ter bestrijding van kinderarmoede. Kinderen, ongeacht in welk gezin ze opgroeien, hebben de ruimte nodig om zich te ontplooien. Een steuntje in de rug door bijvoor­beeld een kledingbon, abonnement voor de sportclub of muziekles is daarbij een heel waardevol hulpmiddel.

Terug naar Verkiezingsprogramma