Algemeen bestuur

De fractie van de ChristenUnie is zich er van bewust dat zij er is voor alle inwoners van Hengelo. Het betekent dat we steeds belangen tegen elkaar moeten afwegen: belangen van groepen van inwoners ten opzichte van het algemeen belang. Voor de ChristenUnie is Gods Bijbelse wijsheid hierbij richtinggevend. De ChristenUnie zet in haar werk in de gemeenteraad in op een coöperatieve houding. Het wel of niet deelnemen in een coalitie is daarbij niet van primair belang. Het innemen van standpunten in de raad wordt primair bepaald door de uitgangspunten van de partij, die o.a. zijn vastgelegd in dit programma.  

Gemeenteraad
Het is van groot belang om de inwoners te betrekken bij de voorbereiding van de besluitvorming van de raad. Daarom hechten we veel waarde aan bijvoorbeeld Trefpunten en wijkbezoeken, in het kader van voorlichting en meningsvorming.  Het politieke debat en de besluitvorming vinden in de raad plaats. Daar waar het zich afspeelt binnen de raadscommissies moet een goede verslaglegging plaatsvinden. Het moet voorkomen worden dat vergaderingen van verschillende commissies tegelijk plaatsvinden. Wij zijn blij dat veel papier inmiddels is vervangen door digitale informatieoverdracht. 

B&W
Het besturen op lokaal niveau hoort niet te worden gedaan door technocraten, koele bestuurders die slechts regels toepassen. Het besturen van onze stad vraagt om betrokkenheid. Voor een goed en effectief bestuur moet het college van B&W kunnen terugvallen op een werkbare meerderheid in de gemeenteraad. Aan de andere kant is een sterke oppositie wel belangrijk om tot een goede afweging van besluiten te komen. 

Belangenverstrengeling
De ChristenUnie hecht aan een geloofwaardig en transparant optreden van de overheid. Het moet rechtvaardig en consequent zijn. Zelfs de schijn van belangenverstrengeling moet vermeden worden. Dit geldt voor bestuurders en ambtenaren maar ook voor raadsleden.  

Communicatie en ICT
Het is niet mogelijk om het altijd iedereen naar de zin te maken. Maar het is wel mogelijk om uit te leggen waarom zaken lopen zoals ze lopen. Voor de overheid is het van belang dat inwoners weten waar ze aan toe zijn. Daarom moet er helder gecommuniceerd worden, liever een paar keer teveel dan één keer te weinig. Op die manier blijft de gemeente Hengelo voor haar inwoners geloofwaardig. ICT en internet hebben deels de rol van de klassieke voorlichting via advertenties overgenomen. Het moet mogelijk blijven om via persoonlijke nieuwsbrieven mensen op de hoogte te houden van gemeentelijke voornemens die voor hen van belang zijn, zoals bv: bouwplan(nen) in de straat, wijkbeheer, etc. Het moet ook mogelijk blijven persoonlijk contact te zoeken met de gemeente.  

Betrokkenheid
De belanghebbenden moeten in een vroeg stadium betrokken worden bij beleidsvoornemens. Belangrijk is een uitgebreide en heldere communicatie. Interactieve processen, zo nodig ondersteund door begeleiding, kunnen langdurige en kostbare juridische procedures voorkomen. De ChristenUnie is geen voorstander van referenda. Emoties en oneigenlijke argumenten spelen daarin een belangrijke rol terwijl de argumenten die er werkelijk toe doen onderbelicht kunnen blijven. Adviesorganen zijn belangrijk. Wat de ChristenUnie betreft moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen adviesorganen en belangenbehartiging.  

Samenwerking
Samenwerking tussen gemeentes is een goede zaak, vooral wanneer daarbij goede afspraken worden gemaakt om concurrentie te voorkomen. Wij hechten aan een goede samenwerking over de grens met Münster en Osnabrück in combinatie met Netwerkstad (Hengelo, Enschede, Borne en Almelo). In het kader van deze samenwerking zien we ook een belangrijke rol voor de Regio Twente.  

Personeel
Het is belangrijk dat Hengelo beschikt over eigen personeel dat in alle opzichten berekend is voor zijn taak. Het structureel inhuren van externe krachten moet minimaal zijn. In vacatures moet de meest geschikte kandidaat benoemd worden, ongeacht ras, geslacht, leeftijd of geaardheid van de sollicitant. Wij kunnen ons vinden in de gedachte dat gemeentelijk personeel, op basis van kennis en kunde, door omliggende gemeenten ingehuurd kan worden. Ook andersom: wanneer Hengelo specialismen niet in huis heeft, kan deze worden ingehuurd bij de “buren”.