Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Begroting
Een goed beheer van de gemeentelijke financiën brengt met zich mee dat de begroting in principe sluitend hoort te zijn, hoewel een incidenteel tekort voor de ChristenUnie acceptabel is.   

Beleidsrapportages
Hengelo werkt met beleidsrapportages. Op zich is dat een uitstekend systeem, hoewel het gevaar bestaat dat als gevolg daarvan teveel wordt gekeken naar details en de grote lijnen uit het oog worden verloren.   

Belastingen
De ChristenUnie houdt al jaren vast aan het profijtbeginsel: gemeentelijke heffingen horen dekkend te zijn en gebruikt te worden voor het doel waarvoor ze worden opgelegd. Verhoging van die belastingen moet dan ook beperkt blijven tot indexering. 

Rekenkamer
Hengelo heeft een lokale rekenkamer, een controlerende en rapporterende instantie die toezicht houdt op uitvoering van de gemeentelijke plannen. De Christenunie vindt dat het budget hiervoor door bezuinigingen niet zodanig mag verminderen, dat dit het goed functioneren van de rekenkamer in de weg kan staan.  

Subsidie
Veel organisaties in Hengelo ontvangen subsidie. Dat moet wel, anders kunnen ze niet bestaan. Toch signaleren we dat sommige instellingen hun leden zelf wel heel erg weinig laten bijdragen. We vinden daarom dat van leden een redelijke eigen bijdrage verwacht mag worden alvorens de gemeente met een subsidie over de brug komt. Daarnaast moeten een goede begroting en meerjarenplanningen beschikbaar zijn. Hengelo moet de subsidieverordening beter toepassen, waardoor het mogelijk is om te toetsen of een organisatie voldoet aan de gestelde voorwaarden. Deze moeten dan overeenstemmen met een duidelijk omschreven activiteitenplan. Dit geldt b.v. voor culturele instellingen en voor sportverenigingen. In de afgelopen jaren is een aantal organisaties gekort op hun structurele subsidie. Door de huidige economische omstandigheden gedwongen zal ook in de komende jaren stevig bezuinigd moeten worden. Gezocht moet worden waar en hoe de mogelijkheden liggen van de diverse organisaties om samen te werken.