Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Het ruimtelijk beleid moet mede ten dienste staan van de opdracht aan de mensen om als rentmeester de aarde op een verantwoorde wijze te ontwikkelen en te beheren. Industrie, landbouw en natuur strijden om een plekje op de Nederlandse kaart, want ruimte is een schaars goed. Keuzes die we nu maken, hebben gevolgen voor de leefomgeving van toekomstige generaties. De gemeente heeft hierin een belangrijke regierol. Ecologische, economische en demografische ontwikkelingen maken het mogelijk en noodzakelijk dat er een omslag komt: van sloop en nieuwbouw naar hergebruik, van bebouwen van de open ruimte naar hergebruik en herstructurering van al bebouwd gebied. De gemeente zal duidelijke keuzes moeten maken. Ruimtelijke ordening is bij uitstek het onderwerp waar burgers bij betrokken moeten worden, want het gaat tenslotte over de kwaliteit van de eigen leefomgeving.  

Woningzoekenden
Het aanbod van huizen moet gericht zijn op de vraag die er naar is. Het Huisvestingsplan moet betrekking hebben op verschillende doelgroepen. In het bijzonder noemen we de één-persoons-huishoudens (jongeren, alleengaanden, ouderen), een groep die de komende jaren flink zal toenemen.  

Binnenstedelijk
De nadruk moet liggen op binnenstedelijk bouwen, zodat het groene buitengebied behouden blijft. Wat ons betreft is uitbreiding in principe niet aan de orde zolang inbreidings-locaties beschikbaar zijn, en in Hengelo zijn dat er veel. Tevens zijn we van mening dat kwaliteit boven kwantiteit gaat, oftewel investeer in de woonomgeving en bouw alleen daar waar nodig en mogelijk is.  

Duurzaam
De gemeente heeft de taak om rekening te houden met het milieu. Ook in de bouw van de huizen kan men daar aandacht aan geven. Te denken valt aan het gebruik van duurzame materialen of woningen die klimaat- neutraal zijn.  

Woonconsumenten
De ChristenUnie is van mening dat ook inwoners uit bijzondere groepen horen tot de woonconsumenten. Dat geldt o.a. voor ouderen, gehandicapten, asielzoekers, deelnemers aan beschermd wonen. Aan hun huisvesting moet de gemeente actief meewerken. Waar mogelijk stimuleert de gemeente ook de zogenaamde “starters” op de woningmarkt, dit om de doorstroming te bevorderen. Verder willen we dat een denktank wordt ingesteld, bestaande uit mensen van bijvoorbeeld gemeente Hengelo, aannemers en makelaars, om te onderzoeken waar en hoe de particuliere woningbouw nog beter gestimuleerd kan worden dan nu het geval is.

Sociale Woningbouw
De ChristenUnie vindt dat er een ruime voorraad sociale huurwoningen beschikbaar moet blijven in alle prijsklassen. Indien mogelijk heeft renovatie voorkeur boven nieuwbouw.  

Wijken
Het is een goede zaak dat er voor alle wijken van Hengelo wijkprogramma’s zijn.  Op deze manier wordt er binnen de wijken gewerkt met een bepaalde visie als uitgangspunt. In deze visie worden bijvoorbeeld de percentages voor sociale woningbouw verwoord en is er zicht op de leefbaarheid in de wijken. De ChristenUnie vindt de participatie van de inwoners in deze plannen een belangrijk punt. 

Binnenstad
De ChristenUnie wil zich inzetten voor een goede inrichting van de pleinen. Deze moeten voor de inwoners en bezoekers uitnodigend zijn om hier hun tijd door te brengen. De Markt als centraal plein moet beschikbaar blijven voor de warenmarkt en ook een ontmoetingsplein zijn voor alle publiek, in allerlei vormen van gebruik. Ook moet er in de binnenstad meer groen komen en waar mogelijk moeten de beken verder zichtbaar gemaakt worden in het stadsbeeld, deels zoals nu al in diverse plannen is gebeurd. Er wordt tijdig ingespeeld op krimpende detailhandel. Langdurige leegstand wordt niet afgewacht. Het wonen in leegstaande woningen boven winkels wordt gestimuleerd. De ChristenUnie wil dat het eventueel mogelijk is om winkelbestemmingen te wijzigen in woonbestemmingen. Andere bestemmingen moeten mogelijk zijn, zoals gebruik door kunstenaars. Ook straten kunnen veranderen van winkelstraat in woonstraat. Een onderzoek moet aantonen of deze mogelijkheden te realiseren zijn. Door het nieuwe college wordt binnen een jaar na aantreden een plan aan de raad voorgelegd voor een goede invulling van de bestaande winkelstraten. 

Hoogbouw
Wij accepteren de consequenties dat als er niet in de breedte gebouwd kan worden, dit in de hoogte moet gebeuren. Op meerdere locaties is het mogelijk om in een goede stedenbouwkundige en architectonische samenhang zogenaamde hoogbouw te plegen. Hier moet dan wel een complete en goed afgewogen visie aan ten grondslag liggen. Dit moet ook een breed draagvlak in de samenleving hebben. 

Hart van Zuid
De ontwikkelingen in Hart van Zuid en de Berflo Es nemen steeds meer zichtbare vormen aan. Al lopen niet alle projecten zoals in de tijd gepland. We moeten deze ontwikkeling goed in de gaten houden zodat het totale plan niet in gevaar komt. 

Lange Wemen
De al in gang ontwikkelingen voor de Lange Wemen worden voor de komende raadsperiode bevroren. Terreinen van afgebroken gebouwen worden ingezaaid en van groen voorzien. Ambtenaren blijven of in het huidige stadskantoor aan de Hazenweg gehuisvest of worden elders in het centrum ondergebracht, bijvoorbeeld in de Telgenflat. Hiermee wordt tevens bestaande leegstand bestreden. Mochten particuliere beleggers er alsnog in slagen de vastgelopen ontwikkelingen weer vlot te trekken dan wordt een sterk versoberd plan aan de gemeenteraad voorgelegd met alternatieven voor het onderbrengen van de ambtenaren elders in het centrum.  Nagegaan moet worden of de skatebaan op de braakliggende terreinen kan worden gerealiseerd, al of niet tijdelijk.  Deze locatie zou ook een alternatief kunnen zijn voor het bouwen van de SMEOT, op deze manier kan de opleiding voor metaalbewerking in Hengelo blijven bestaan en bouwen wij aan de toekomst.

Groene gebieden
De groene gebieden zijn voor de ChristenUnie belangrijk voor de Hengelose inwoners om te recreëren. De kwaliteit van deze gebieden moeten we goed in de gaten houden. Een mooi voorbeeld van hoe het kan zijn is het nieuwe Weusthagpark. Een gebied dat ontwikkeld wordt tot een prachtig stadspark om op een prettige manier te verblijven.