Volksgezondheid en milieu

Wij geloven dat we de aarde hebben gekregen en dat we er zuinig op moeten zijn. Daar varen we allemaal wel bij, net als toekomstige generaties. Steeds meer burgers zijn zelf heel actief bezig met het werken aan een beter milieu. Mensen wekken duurzame energie op en scheiden hun huisvuil. Ondertussen heeft de gemeente ook de taak om zelf ambities te hebben om te werken aan een beter milieu.  

Afval
We willen in de gemeente Hengelo naar een afval loze stad. Hiervoor is een heel andere manier van denken over afval nodig. Mensen moeten er van worden overtuigd dat afval weer als grondstof gebruikt kan worden. De ontwikkelingen bij het nieuwe afvalbrengpunt zijn hier al een grote stap in de goede richting. De ChristenUnie is voorstander van de verdere ontwikkelingen om zoveel mogelijk ‘afval’ te scheiden bij de bron. De invoering van Diftar heeft hier al veel toe bijgedragen. Om mensen nog meer tegemoet te komen, kunnen er op centrale plaatsen in de wijken milieu-eilanden komen, het liefst ondergronds, waar het afval zo veel mogelijk gescheiden wordt ingezameld. Er wordt in onze maatschappij veel weggegooid dat voor anderen nog goed bruikbaar zou kunnen zijn. De Kringloopwinkel, het Goed, speelt een goede rol in herverdeling en hergebruik en daarom heeft deze een nuttige functie ook in het verminderen van overmatige consumptie.   

Handhaving
Handhaving van alle milieuregels blijft nodig. De controle door de gemeente zal scherp moeten blijven.  We moeten mensen ervan overtuigen hoe belangrijk het is dat we zuinig zijn op onze omgeving, voor onszelf maar vooral voor onze kinderen.  

Energie
Onze fossiele energiebronnen raken een keer op. Daar moeten we zuinig mee omgaan. De gemeente moet daarin het goede voorbeeld geven, want dan kan zij dat ook vragen van de organisaties en instellingen waar ze mee samenwerkt. Om te beginnen moet zo veel mogelijk gebruik gemaakt worden van nieuwe energiezuinige technologie in de gemeentelijke gebouwen, maar ook verbeteringen op termijn sluiten wij niet uit. We denken verder dat het mogelijk is om op 25% van de braakliggende terreinen van de gemeente zonnepanelen te plaatsen. We willen in kaart gebracht zien waar dit mogelijk is. De doelstellingen voor energiebesparing zoals die momenteel zijn vastgelegd in diverse gemeentelijke plannen worden  niet of nauwelijks gehaald. Wij zullen ons ervoor inspannen om dit prominenter in de raad aan de orde te stellen. In de afgelopen periode heeft de ChristenUnie daarom een initiatiefvoorstel ingediend om te besparen op de openbare verlichting in onze gemeente. Dit is unaniem door de raad aangenomen. De concrete invulling van het beleid met betrekking tot het energiegebruik zullen we positief kritisch blijven volgen. 

Lichtvervuiling
Op foto’s vanuit de ruimte gemaakt is Hengelo in het donker gemakkelijk te herkennen. Als een grote lichtbal is het op de kaart te zien. Veel van dit licht is in nachtelijke uren overbodig. De ChristenUnie onderschrijft de slogan: donker waar het kan, licht waar het moet. Dit brengt een goede overweging tot stand, hoe om te gaan met openbare verlichting. Overvloedig verlichten van allerhande plaatsen kan het biologisch dag- en nachtritme van mensen en dieren verstoren. Daarom zien wij graag dat de gemeente in deze het goede voorbeeld geeft om lichthinder zo veel mogelijk te voorkomen. Een goed voorbeeld hiervan is al het doven van de straatverlichting bij de busbanen na middernacht.  

Ziekenhuis
Wij volgen de ontwikkelingen bij het samenwerkingsproces van de ZGT (Ziekenhuis Groep Twente) en het MST (Medisch Spectrum Twente) op de voet, omdat wij ons zorgen maken over de verschraling van de mogelijkheden in het Hengelose ziekenhuis. Er moet een goed voorzieningenniveau blijven. De basiszorg dient op zijn minst voor de inwoners van Hengelo gewaarborgd te blijven.  

Rampenplan
Inherent aan de toename van transport is de toename van transport van gevaarlijke stoffen. In Hengelo geldt dat zowel voor de weg, met name de A1 en de A35, het spoor als het water. Een rampenplan alleen is niet voldoende, er moet ook regelmatig worden geoefend. Burgernet vinden wij een goed initiatief. Het is een goede zaak dat een SMS-waarschuwingssysteem is ingevoerd, waarbij in geval van een calamiteit alle SMS-telefoons in Hengelo een waarschuwing ontvangen.