Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Jongeren Centraal
Het Centrum voor Jeugd en Gezin beschouwen we als een belangrijk onderdeel van de jeugdzorg. De ChristenUnie wil dat vanuit het CJG kan worden doorverwezen naar het aanbod van levensbeschouwelijke instellingen op het terrein van opvoedondersteuning en eventueel relatieondersteuning. De Jeugdzorg gaat een nieuwe koers varen en de gemeente staat voortaan aan het roer. Nu is de provincie nog verantwoordelijk, maar dat is per 1 januari 2015 voorbij. De fractie van de ChristenUnie volgt nauwlettend de ontwikkelingen op dit terrein. Vanuit de gemeente worden goede initiatieven ontplooid (voorlichting o.a. aan de Raadscommissie Sociaal en de gemeenteraad) die wij van harte steunen. Jeugdzorg moet dichter bij de cliënten worden georganiseerd met een centrale coördinator. De zorg moet niet langer duren dan nodig is en het aantal managementlagen dient o.i. tot het minimum te worden beperkt. Niet het aanbod aan hulp dient leidend te zijn, maar de vraag wat het kind/gezin echt nodig heeft. Uiteraard heeft deze transitie grote financiële gevolgen en is het verlies van arbeidsplaatsen onontkoombaar.   

Ouderen
Er moet aandacht blijven voor de voorzieningen in de wijk, zodat ook ouderen zich betrokken voelen bij hun buurt en meer mogelijkheden hebben om bijvoorbeeld zelf boodschappen te kunnen doen. De ChristenUnie is een voorstander van kleinschalige wijkteams waarin een aantal disciplines (huisarts, wijkverpleegkundige, fysiotherapeut, thuiszorg etc) zijn vertegenwoordigd. Laagdrempelige voorzieningen in de eigen wijk kunnen mensen helpen (met name senioren) om langer zelfstandig te blijven wonen en functioneren.  

WMO
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is een wet die de gemeente uitvoert. De WMO zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en dat iedereen mee kan doen. Het takenpakket van de WMO wordt steeds meer uitgebreid met taken die vanuit de AWBZ naar de gemeente worden overgeheveld. De ChristenUnie wil vanuit de Bijbelse opdracht meewerken aan een samenleving waarin mensen betrokken zijn op elkaar. Met name dient aandacht te worden besteed aan de meest kwetsbare mensen in de samenleving zoals chronisch zieken, senioren, dak en thuislozen, jongeren en verslaafden. De gemeente zal prioriteiten moeten stellen en zorgen dat gelden beschikbaar zijn, evenals menskracht en expertise op de onderscheiden onderwerpen.  De kerken kunnen via diaconale hulp ook initiatieven ontplooien om mensen hierin te helpen. 

Minderheden
Het is goed om de minderheden in onze samenleving ondersteuning te geven bij hun activiteiten om deel uit te maken van de gehele Hengelose bevolking. Activiteiten die exclusief gericht zijn op de eigen cultuur van minderheden moeten, hoe waardevol ook, niet gesubsidieerd worden. Deze groepen kunnen via eigen middelen in hun cultuur investeren.  Nu ROZA is opgeheven en geïntegreerd in SCALA, moet gezocht worden naar mogelijkheden om de activiteiten in een soortgelijke vorm voort te zetten. Voor veel allochtone vrouwen was ROZA erg belangrijk en een van de weinige mogelijkheden om activiteiten buiten de deur te ontplooien en hierdoor een kans te krijgen op een functioneren in onze maatschappij. De ontwikkelingen voor ROZA volgen wij en zullen waar nodig reageren wanneer dit niet voldoende opgepakt wordt in de wijkcentra.  

Huiselijk geweld
Huiselijk geweld blijft een probleem in de samenleving. Vroegtijdige, professionele hulp dient derhalve geboden te worden. De ChristenUnie steunt  de initiatieven van het Steunpunt Huiselijk Geweld in Hengelo. Met name in de vroeghulp zien wij een instrument om zaken niet verder uit de hand te laten lopen. De meldcode huiselijk geweld kan daarbij een uitstekend hulpmiddel zijn.  

Dak- & thuislozen en verslaafdenzorg
De ChristenUnie vindt dat dak- en thuislozen alsmede verslaafden onze aandacht verdienen. Goede opvang is derhalve belangrijk. Resocialisatie van deze doelgroep en begeleiding op lange termijn achten wij noodzakelijk. Belangrijk vinden wij daarbij een intensieve samenwerking tussen hulpverleningsinstanties zoals Tactus en de politie zodat eventuele overlast voor de bevolking van Hengelo zoveel mogelijk wordt voorkomen.  Opvang moet echter geen eindstation zijn, maar een plek waar gewerkt wordt aan verbetering en perspectief voor deze groep mensen in onze stad.