Kunst en cultuur

Ook in kunst en cultuur zien we de identiteit van een samenleving terug. Alle krachten, die God in de schepping heeft gelegd mogen ontdekt en ontplooid worden. Kunst en Cultuur zijn onderdelen van de taak van de mens. Daarom zijn kunst en cultuur primair van en voor de samenleving. De rol van de overheid beperkt zich voornamelijk tot die van opdrachtgever en subsidieverstrekker.   

Kunst- en cultuureducatie
De ChristenUnie vindt het belangrijk dat inwoners van Hengelo met kunst en cultuur in aanraking komen. Door beoefening van de amateurkunsten ontdekken en ontplooien zij hun creatieve talenten. Kunst- en cultuureducatie voor jongeren een belangrijk onderdeel van hun vorming en een waardevolle aanvulling op het reguliere onderwijs.  De culturele instellingen en organisaties moeten kunnen rekenen op een warme belangstelling van de gemeente. Voortdurend pleegt de gemeentelijke overheid overleg met de culturele instellingen en organisaties. Kunst en cultuureducatie mag rekenen op voldoende gemeentelijke subsidie. Muziekschool en Harmonie- en Fanfare orkesten en dergelijk moeten meer samenwerken. De muziekschool moet als gecertificeerde instelling voor alle diploma’s (A, B, C, D) opleiden en ontvangt hiervoor voldoende subsidie. Zo nodig worden de bezuinigingen op de muziekschool teruggedraaid en verdeeld over alle culturele instellingen. Het door de culturele instellingen op verzoek van de gemeenteraad opgestelde plan moet in de komende raadsperiode alsnog uitgevoerd worden. Het aantal culturele instellingen moet tot de helft worden teruggebracht. Door de instellingen zelf gewenste fusies en samenwerkingen (zoals fusie tussen de muziekschool en de schouwburg) verdienen voorkeur op van boven opgelegde plannen. Na de zware bezuinigingen op de culturele sector zullen bezuinigingen op deze sector in de komende raadsperiode slechts in uiterste noodzaak opgelegd worden om te voorkomen dat Hengelo op cultureel gebied een onaantrekkelijke stad wordt voor de inwoners van onze stad.  

Sport
Veel mensen doen actief aan sport en dat is een goede zaak. De gemeente moet dat vooral stimuleren en waar nodig de faciliteiten bieden. Dat geldt vooral de breedtesport, sport die door iedereen beoefend kan worden, ook voor denksporten.  

Toerisme
Bureau Hengelo is de promotor van onze stad, zij kan in samenwerking met de andere Twentse steden Hengelo in beeld brengen als te bezoeken stad en regio. Architectuurroutes, groenroutes, musea, bijzondere markten en evenementen bieden de mogelijkheid om het aantal bezoekers aan Hengelo te doen toenemen.

Horeca
Wat ons betreft mogen er zeker initiatieven ontplooid worden om de diversiteit van de horeca in de binnenstad te vergroten. Veiligheid van bezoekers en medewerkers dient gegarandeerd te zijn. Wij zijn voorstander van gefaseerde sluitingstijden van de horeca in de binnenstad om de overlast te beperken.