Onderwijs

De eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding van de kinderen ligt bij de ouders. Een evenwichtig gezin is dan ook een goed begin voor ontwikkeling in onze maatschappij. Dat ouders voor hun kinderen dan ook kiezen voor een school die past bij hun opvoeding is goed. De gemeente moet daarom zorg dragen voor een breed aanbod van onderwijs, zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs, binnen wettelijke kaders. Ook kinderen die bijzonder en/of speciaal onderwijs volgen, moeten gebruik kunnen maken van het leerlingenvervoer dat de gemeente aanbiedt. Zo moet het onderwijs er op gericht zijn kinderen op hun eigen niveau kennis, inzicht en vaardigheden te verschaffen, die nodig zijn om de taak die God in de samenleving geeft, te kunnen vervullen. Goed overleg en samenwerking met het gehele onderwijsveld is van groot belang. Iedereen heeft van God talenten gekregen om te ontwikkelen en te gebruiken. Iedereen is daar zelf verantwoordelijk voor, maar de gemeente heeft wel een belangrijke taak. Zij moet zorgen voor de voorwaarden zodat iedereen die dat wil, onderwijs kan volgen. Wanneer de kinderopvang wordt gekoppeld aan het basisonderwijs, moet die taak zo goed mogelijk worden uitgevoerd. De opvang moet ook eerlijk verdeeld worden over het openbaar en het bijzonder onderwijs. Wij zijn dan ook voor de opzet van “de brede school” in de verschillende wijken van Hengelo. De ChristenUnie is warm voorstander van het behoud van de vrijheid van onderwijs.  

VMBO
Een goede aansluiting van alle VMBO-scholen met het ROC van Twente is hard nodig, d.m.v. een zorgvuldige overdracht wordt gestreefd naar vermindering van daadwerkelijke leerlingenuitval. De ontwikkelingen waarbij bedrijven weer overgaan tot het oprichten van eigen bedrijfsscholen volgen wij nauwgezet. Dit zou wat ons betreft in goed overleg moeten met het ROC van Twente om ook vanuit het ROC beter aan te kunnen sluiten op de praktijk.  

Schoolverzuim / schoolverlaters
In Hengelo is veel gedaan om het schoolverzuim terug te dringen, en met succes. We vinden dat de preventie maatregelen via de bestaande netwerkstructuur voortgezet moeten worden. Wij steunen de activiteiten die gericht zijn op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Daardoor is in Hengelo het aantal leerlingen dat voortijdig de school verlaat relatief laag. De verleiding bestaat om het nu genoeg te vinden. Maar met steeds weer nieuwe leerlingen en steeds weer andere problemen blijft een hoge inzet nodig.