Economische zaken

Nederland zit in een stevige recessie. Veel ondernemers zitten in zwaar weer en het aantal faillissementen stijgt sterk. Een sterke economie is een randvoorwaarde en een middel om andere doelen te realiseren. De ChristenUnie zet zich daarom in voor meer ruimte, minder regels en meer kansen voor ondernemers, vooral in het midden- en kleinbedrijf (MKB). Naast afnemende bedrijvigheid en toenemende werkloosheid biedt de crisis ook kansen om tot een meer duurzame economie te komen. De eeuwige drang naar meer heeft ons uiteindelijk minder gebracht, dat zien we nu terug in de crisis. We moeten van consumeren naar consuminderen, van ‘meer’ naar ‘genoeg’, van kwantiteit naar kwaliteit. Dat is onze opdracht als rentmeesters van Gods schepping. Elke gemeente mag sinds kort zelf bepalen hoeveel koopzondagen er zijn. Wij zien dat als een verdere stap richting een 24-uurs economie. Zo'n economie heeft tot gevolg dat er te weinig sprake is van een gezamenlijk rustmoment. Een collectieve rustdag komt de samenleving ten goede. Vanuit onze christelijke levensovertuiging is de zondag de daarvoor aangewezen dag. Bovendien zien we door de toename van koopzondagen dat veel kleine zelfstandigen het extra moeilijk hebben gekregen. Zij worden min of meer gedwongen om mee te doen met de koopzondagen, waardoor hun gezinsleven steeds meer onder druk komt te staan. De ChristenUnie zet zich daarom in voor het zoveel mogelijk beperken van het aantal koopzondagen. De inzet van gemeentelijk personeel op zondag willen wij zoveel mogelijk voorkomen.  

Stimulering economie
De gemeente is bij het creëren van werkgelegenheid afhankelijk van anderen. Toch moet ze doen wat ze kan om zoveel mogelijk mensen aan een baan te helpen. Dat geldt voor een groot aantal groepen in de samenleving, bijvoorbeeld allochtonen, jongeren, lager geschoolden, gehandicapten, 50+. Dit omdat onder hen de werkloosheid het hoogst is. De gemeente kan helpen om voor nieuwe bedrijven gunstige voorwaarden te scheppen of in ieder geval beletsels weg te nemen. Verder is het belangrijk dat mensen die aan het werk zijn, ook aan het werk blijven. Dat geldt bijvoorbeeld voor jonge en startende ondernemers. Daarom moet de gemeente steeds kijken of het mogelijk is om ook hen gemeentelijke opdrachten te gunnen, zonder daarbij de eisen van kwaliteit uit het oog te verliezen. Jongere zelfstandige ondernemers kunnen een aanloopsubsidie ontvangen voor de periode van de eerste drie jaar, waarin gerapporteerd wordt hoe het geld wordt gebruikt in de onderneming. 

Werkgelegenheid
De gemeente voert een actief beleid om werkzoekenden te ondersteunen in het traject naar werk. Dit beleid steunen wij van harte. In Hengelo zijn er relatief weinig uitstroom kansen voor laagopgeleiden. Daarom is er extra aandacht nodig voor werkzoekenden met een laag opleidingsniveau. De ontwikkeling van de werkgelegenheid moet passen bij de samenstelling van de Hengelose beroepsbevolking. Hierdoor kan het woon-werkverkeer worden beperkt. De gemeente stimuleert terecht de ontwikkeling van kleinschalige bedrijven in de wijken. Dit is van belang voor een gevarieerd aanbod van werkgelegenheid en maakt Hengelo minder afhankelijk van de werkgelegenheid bij enkele grote bedrijven. Gemeenten krijgen op het gebied van werk & inkomen meer verantwoordelijkheden. Tegelijkertijd komt daar minder geld voor beschikbaar. Hoewel dit voor problemen in de uitvoering kan zorgen, biedt dit ook uitdagingen. Ieder mens telt hierin en verdient een plaats om te werken. De ChristenUnie wil inzetten op samenwerking van bedrijven om kansarmen te begeleiden een geschikte plaats te krijgen in de samenleving.  

Inkomen
We gaan er vanuit dat ieder mens door te werken een inkomen wil verdienen. Er zijn echter mensen voor wie dat niet mogelijk is. Daarvoor voert de Gemeente Hengelo een aantal regelingen uit, zoals de Wet Werk en Bijstand en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. In deze tijd van recessie is het belangrijk voor de werkgelegenheid om investeringen niet uit te stellen als de Hengelose werkgelegenheid daarmee is gediend, b.v.: Hart van Zuid, revitalisering van industrieterreinen, etc. Niet alleen de zorg voor de minima is belangrijk, ook de zorg voor de groep die net iets meer verdient. Voor een aantal regelingen is het dan ook goed om vast te houden aan een inkomensgrens van 110% van het minimumloon. Werken moet in verhouding tot een uitkering aantrekkelijk gemaakt worden. Maar hoe belangrijk arbeid ook is, soms is het beter dat mensen thuis blijven. Bijvoorbeeld om te zorgen voor kleine kinderen. Als ChristenUnie zijn wij dan ook voorstander van een gezinsinkomen, waarbij door de partners een gezamenlijk inkomen wordt verdiend. In dat soort gevallen moet voorzichtig worden omgegaan met de arbeidsplicht. 

Schuldhulpverlening en Sociale Dienst
In deze tijd van economische depressie/crisis dreigen door allerlei omstandigheden  schulden bij veel mensen boven het hoofd te groeien. De integrale Schuldhulpverlening van Budget Alert in Hengelo kan mensen ondersteunen bij het weer op de rails krijgen van hun financiën. De ChristenUnie ziet Budget Alert o.a. als een instantie die laagdrempelig behoort te zijn. Zij moet goed advies geven over de mogelijkheden binnen de complexe regelgeving. Goede voorlichting over Budget Alert vinden wij daarom een noodzaak. De ChristenUnie is van mening dat de tijdsduur tussen intake en acceptatie zo kort mogelijk moet zijn. 

Bedrijventerreinen
Bij de huidige leegstand van bedrijfsgebouwen en kantoorpanden is de ChristenUnie geen voorstander van het verder ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen. De Veldkamp is een voorbeeld van een gezamenlijk project met Borne waar verantwoordelijkheden gedeeld worden. Ook op bijvoorbeeld Campus en Oosterveld is nog plaats genoeg. Onze voorkeur gaat uit naar eerst de leegstaande panden weer te gaan gebruiken en daarna pas nieuw te bouwen.  Er moet naar de leegstaande kantoorpanden van de gemeente gekeken worden of er mogelijkheden zijn voor hergebruik. Waar wenselijk moet een andere bestemming gegeven kunnen worden aan deze panden om ze eventueel voor een ander doel te gaan gebruiken, bijvoorbeeld voor woningen. De mogelijkheden hiervoor moeten onderzocht worden. Ook kan de gemeente overwegen om eigen leegstaande panden te verhuren tegen een laag bedrag, bijvoorbeeld aan kleine bedrijven. De ChristenUnie is tegen verdere ontwikkeling van winkelcentra in het buitengebied om een levensvatbare middenstand in het centrum van Hengelo overeind te houden.