Verkeer, vervoer en waterstaat

De ChristenUnie wil dat de groeiende mobiliteit niet ten koste gaat van onze leefomgeving. We kiezen daarom voor verduurzaming van de mobiliteit en ook het beter met elkaar verbinden van de verschillende vervoerssoorten: auto, openbaar vervoer en fiets. 

Verkeer
Omdat fietsen de meest milieuvriendelijke manier van vervoer is vindt de ChristenUnie dat het fietsverkeer in de hele stad positieve aandacht moet krijgen. Belangrijk hierbij is dat met name scholieren een veilige fietsroute hebben naar en van school. Jongeren zijn erg kwetsbaar in het verkeer mede door hun eigen soms onveilige houding. Daarom pleiten wij voor aandacht in het onderwijs om een veilige verkeersmentaliteit te kweken bij scholieren. Bij de nieuw te bouwen VMBO school in Medaillon moet een goed verkeersplan komen zodat scholieren, ook uit Borne, een veilige weg hebben om de school te bereiken. Hier moet ook goed gekeken worden naar de oversteek bij de busbaan. Als we stimuleren dat mensen met de fiets naar de binnenstad komen, moeten we ook zorgen voor goede plekken om de fiets te parkeren. Wat ons betreft komen er nog meer bewaakte fietsenstallingen. In ieder geval moet het voor iedereen duidelijk zijn waar de fiets geparkeerd mag worden om een rommelige aanblik van fietsen te voorkomen. De ontwikkelingen van de fietssnelweg F35 gaan gestaag door. Wij zijn voorstander van dit project en zien graag dat het zo snel mogelijk verder uitgevoerd gaat worden zodat er een veilige fietsweg ontstaat van Enschede naar Almelo.  

Openbaar vervoer
De ChristenUnie is van mening dat er bezuinigd kan worden op het gratis openbaar vervoer per bus voor ouderen in Hengelo. De leeftijdsgrens kan wat ons betreft verhoogd worden naar 70 jaar. De oudere van nu is in een hogere mate mobiel dan een aantal jaren / decennia geleden. Het gratis openbaar vervoer hoeft alleen aangeboden te worden aan diegenen die het echt nodig hebben, aangezien een groot aantal ouderen dit best zelf kan betalen. Voor de ChristenUnie zou het openbaar vervoer, in het algemeen, dusdanig georganiseerd moeten zijn dat hiermee ook een bijdrage wordt geleverd aan het duurzaamheid principe. Zodat niet iedereen met de eigen auto naar de binnenstad wil rijden. 

Goederenvervoer
Ook het goederenvervoer in Hengelo zou als motto mogen hebben: Duurzaam vervoer. We zouden graag vervuilende overlast door vrachtauto’s in de binnenstad verminderen. Dit zou kunnen door elektrisch vervoer naar de binnenstad vanaf enkele perifere locaties, waar vrachtauto’s gelost kunnen worden. We pleiten er voor om een kosten/baten analyse uit te voeren voor deze optie. Wij zouden willen laten onderzoeken in hoeverre het mogelijk is dat goederenvervoer meer over water plaats kan vinden. Dit onderzoek moet aangeven waar de mogelijkheden en problemen zich bevinden. Voor het bedrijventerrein Twentekanaal moet de gunstige ligging aan het kanaal optimaal benut worden. Het moet voor bedrijven aantrekkelijk zijn hier gebruik van te maken, vooral bij vervoer van grotere hoeveelheden.  Vervoer over water heeft onze voorkeur boven het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) wat ons nu wordt opgelegd. Tegen het PHS hebben we ernstige bezwaren. Vervoer van gevaarlijke stoffen moet helemaal niet door Hengelo gaan, niet over het spoor en ook niet over water.  

Luchthaven Twente
De huidige ontwikkelingen rond de luchthaven volgen wij kritisch, omdat we de plannen voor een luchthaven niet zien zitten. Wij steunen de huidige plannen niet, want het vliegveld zal naar ons inzicht niet rendabel worden. Het nabijgelegen vliegveld “Flughaven Münster Osnabrück” draait met verlies. Al is Hengelo geen betrokken partij, met een aantal zaken krijgen wij als buurman zeker mee te maken. Bijvoorbeeld: geluidsoverlast en weg- & spoorvervoer naar en van het vliegveld.