Openbare orde en veiligheid

De overheid heeft als enige de zwaardmacht. Daar gaat zij zorgvuldig en terughoudend mee om. De overheid is zich er steeds van bewust dat zij een verantwoordelijkheid heeft om de zwakken te beschermen en criminaliteit te bestrijden.  

Veiligheid
Hengelo moet een veilige stad zijn. Een van de manieren om dat te bereiken is duidelijke regels stellen en die handhaven. Gedogen doet afbreuk aan die duidelijkheid en wordt door de ChristenUnie daarom afgewezen. Wij vinden stadstoezicht belangrijk voor het toezicht op het naleven van regels en afspraken. Dit maakt onderdeel uit van het totale veiligheidsbeleid. De financiering hiervan hoort dan ook thuis binnen de reguliere begroting voor veiligheid.  

Cameratoezicht
Hengelo heeft nu ruime ervaring met cameratoezicht. Cameratoezicht is een geschikt uiterste middel om de veiligheid en/of de beleving daarvan te vergroten. Voor de handhaving van de veiligheid is het een goede zaak om hier mee door te gaan. Het huidige aantal camera’s is voldoende.  

Politie
De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de politie zo dicht mogelijk bij de inwoner staat. Een goed bereikbare wijkagent helpt daarbij. Het is een slechte zaak dat er vaak zo weinig agenten beschikbaar zijn. Vanuit de gemeente dient dit onder de aandacht van de veiligheidsregio te worden gebracht.  Omdat voorkomen beter is dan genezen, is het ook belangrijk dat er gelden beschikbaar blijven voor voorlichtingsprogramma’s en open dagen.  Het is niet onredelijk om voor de inzet van (politie-)toezicht bij grote evenementen een bedrag in rekening te brengen. 

Vergunningen
In Nederland wordt veel georganiseerd, van rommelmarkten tot mega concerten. Vrijwel altijd speelt de overheid een rol in vergunning en handhaving. De ChristenUnie pleit ervoor dat nodeloze vergunningsverlening wordt afgeschaft. Vergunningen kunnen vervangen worden door een eenvoudige lijst met afspraken tussen organisator en gemeente. 

Coffeeshops / prostitutie
Het tot dusver gevoerde beleid t.a.v. de coffeeshops in Hengelo dient gecontinueerd te worden. Handhaving m.b.t. afspraken en regelgeving dient strikt te zijn. Verkoop van drugs in de directe omgeving van scholen is verboden. Ook hierbij is strakke handhaving volgens ons noodzakelijk.  De ChristenUnie pleit voor een intensievere voorlichtingscampagne om jongeren te wijzen op de gevaren van het gebruik van verdovende middelen. Ook ten aanzien van prostitutie geldt dat de gemeente geen mogelijkheden heeft om een nog stringenter beleid te voeren. Wij willen dit stringente beleid inclusief handhaving graag zo houden en zullen daar uiteraard goed op letten.