Raadsvergadering Kadernota 2022 - 2025

digitaal-vergaderen2.jpg
Susanne van den Beukel_Euregio_raadslidHengelo.jpg
Door Susanne van den Beukel op 13 juli 2021 om 11:36

Raadsvergadering Kadernota 2022 - 2025

De raadsvergadering op 13 juli, de laatste voor het zomerreces, was een lange, intensieve avond. Het belangrijkste agendapunt was het vaststellen van de Kadernota 2022-2025.
De inhoudelijke kant, maar vooral de financiële kaders voor de begroting voor de komende vier jaar kostten hoofdbrekens. De miljoenentekorten op het sociaal domein baren het college van b&w en de raad zorgen. Het college is dan ook heel terughoudend met wensen voor nieuw beleid en wil er geen geld voor uitgeven. De raad dacht daar deels anders over.
In totaal zijn er tien amendementen en tien moties besproken en inhoudelijk afgewogen, waarna erover is gestemd.

Vier belangrijke thema's
Namens de ChristenUnie waren raadslid en fractievoorzitter Susanne van den Beukel en fractievertegenwoordiger Herman Groeneveld aanwezig. Het was ook hard nodig dat zij als team konden overleggen en zaken afstemmen.
Van de twintig thema's waren er vier voor de ChristenUnie erg belangrijk: toegankelijkheid, eenzaamheid, duurzaamheid en kindbudget. Hieronder een toelichting:

Toegankelijkheid

  • We vinden als ChristenUnie dat een aantrekkelijk en leefbaar Hengelo een voor iedereen toegankelijk Hengelo moet zijn.
  • Het stuk over toegankelijkheid dat we indienden, moest tijdens de vergadering enkele keren worden aangepast om draagvlak in de raad te krijgen. Na veel inspanningen heeft ons amendement het unaniem gehaald.
  • We hebben ons er kritisch over uitgesproken dat de nulmeting heel laat met de raad gedeeld werd en niet volledig was. Uit de nulmeting werd duidelijk dat de meeste openbare gebouwen slecht toegankelijk zijn.
  • We hebben gevraagd om de wettelijke taak van toegankelijkheid verder vorm te geven en openbare gebouwen naar aanleiding van de nulmetingen aan te passen, zodat iedereen zich welkom kan voelen.
  • Het resultaat van het amendement: voor 2022 komt € 50.000 uit de Algemene Reserve beschikbaar voor voortzetting van de toegankelijkheid. 

Eenzaamheid
Lokale welzijns- en zorginstellingen geven aan dat door corona de eenzaamheidsproblematiek is toegenomen. De gemeente heeft onze motie van november 2020 niet uitgevoerd waarin we om cijfers vroegen hoe omvangrijk de toename expliciet in Hengelo is. Als ChristenUnie hebben we ons hierover kritisch uitgesproken.
Nu is er nog budget voor 2022, maar vanaf 2023 niet meer. Daarom hebben we er in een motie opnieuw bij het college op aangedrongen de raad te informeren zodra er cijfers zijn, zodat de raad een zorgvuldige afweging kan maken voor een eventueel nieuw budget vanaf 2023.
Ook deze motie is unaniem, dus raadsbreed, aangenomen.

Duurzaamheid
De komende jaren staat de gemeente voor een grote opdracht op het gebied van zaken als duurzaamheid, nieuwe energie en warmtetransitie. De gemeente heeft echter te weinig mensen die dit adequaat kunnen uitvoeren. Er is structureel veel geld nodig dat we vanuit het Rijk verwachten en waarvoor we lobbyen, maar dat nog niet komt.
Als ChristenUnie maken ons hier zorgen over. Daarom hebben we GroenLinks met een amendement gesteund om, zolang er nog geen geld uit Den Haag is, geld uit de Algemene Reserve van Hengelo in te zetten. Het participatietraject mag niet belemmerd of vertraagd worden door gebrek aan ambtelijke capaciteit.
Het amendement heeft het helaas niet gehaald.

Kindbudget
Inwoners van Hengelo die onder de armoedegrens vallen, hebben recht op ondersteuning vanuit de gemeente. Er zijn verschillende voorzieningen, zoals een sport- en cultuurfonds voor volwassenen en kinderen (voor sport- en vakantie-activiteiten en korting voor een bezoek aan de Schouwburg e.d.).
Nu is de keuzevrijheid van deze voorzieningen verhoogd, maar het bedrag niet. Wij vonden dit onterecht. De kosten voor veel activiteiten zijn de afgelopen jaren namelijk gestegen en het bedrag is niet mee gestegen. Het moest dus nodig worden bijgesteld.
Samen met andere fracties hebben we hier hard aan gewerkt en een amendement ingediend. Dit heeft het gehaald en nu gaat het budget van € 125  per persoon omhoog naar € 200. Dit gaat in per 1 augustus, het begin van het subsidiejaar.

Deel dit bericht

Labels: